ประกาศ!! การอบรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์


หนังสือราชการ

 • ประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ...
  ส่ง 14 ส.ค. 2558 02:46 โดย Supervisory Center
 • โครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ 
  ส่ง 14 ส.ค. 2558 02:25 โดย Supervisory Center
 • พัฒนาศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการอบรมศึกษานิเทศก์ตามความสมัครใจในโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2558 และระหว่างว ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 16:45 โดย Supervisory Center
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความร ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2558 23:32 โดย Supervisory Center
 • คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ ปี 2558     สพฐ. จัดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ดีเด่นและศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ปี 2558โดยมีวัตถ ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 19:41 โดย Supervisory Center
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

 • พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก BP ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. ได้จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ (Best Practice) ศึกษานิเทศก์ต้นแบบและศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 21:02 โดย Supervisory Center
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »