หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คำชี้แจง
๑. ลงทะเบียนในหลักสูตรที่ตนเองมีความประสงค์เข้ารับการอบรม ที่เมนู ลงทะเบียน ที่อยู่ด้านล่างของหลักสูตรนั้น ๆ
    สามารถสมัครได้เพียงคนละ ๑ หลักสูตรเท่านั้น
๒. เมื่อลงทะเบียนเสร็จให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู ดูรายชื่อ ที่อยู่ด้านล่างของหลักสูตรนั้น ๆ
๓. หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้แจ้งมาที่ anont@esdc.obec.go.th ห้ามมิให้ลงทะเบียนซ้ำใหม่
๔. แต่ละหลักสูตรจะตัดยอดคนลงทะเบียนตามจำนวนที่แจ้งไว้ โดยจะยึดตามลำดับของการลงทะเบียน
๕. หากสมัครแล้วไม่มาเข้ารับการอบรม หรืออยู่ไม่ครบตามเวลาในหลักสูตร จะตัดสิทธิ์การอบรมในปีถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.กัญญา วัฒนถาวร    081-981-0821
                                        อ.บุญญลักษณ์ พิมพา     081-956-1945
สถานที่อบรม : โรงแรมดิไอเดิลเรสซิเด้นท์ อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ดูแผนที่

๑.การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
        ๑.๑ กลุ่มศึกษานิเทศก์ที่มีผลงานแต่ยังไม่ได้ส่ง (๒๑-๒๕ สค. ๒๕๕๘)
            ๑) ระดับเชี่ยวชาญ (จำนวน ๑๕๐ คน)
                    เต็มโควต้า                   ดูรายชื่อ
            ๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน ๒๐ คน)
                    ลงทะเบียน                   ดูรายชื่อ 
            ๓) (พิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญไม่มีผลงาน (จำนวน ๘๐ คน)
                    ลงทะเบียน                   ดูรายชื่อ
        ๑.๒ กลุ่มศึกษานิเทศก์ที่ยังไม่มีผลงาน (๒๕-๒๙ กย. ๒๕๕๘)
            ๑) ระดับเชี่ยวชาญ (จำนวน ๑๐๐ คน)
            ๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน ๕๐ คน)

๒.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ
        ๒.๑ รุ่นที่ ๑ (๑๐-๑๔ กย. ๒๕๕๘) (จำนวน ๒๒๕ คน) 
                    ลงทะเบียน                   ดูรายชื่อ  
        ๒.๒ รุ่นที่ ๒ (๑๕-๑๙ กย. ๒๕๕๘) (จำนวน ๒๐๐ คน)
                        รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

๓.การพัฒนาทักษะการใช้ ICTเพื่อการนิเทศการศึกษา
       ควรเป็นศึกษานิเทศกลุ่ม สื่อนวัตกรรมฯ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
        ๓.๑ รุ่นที่ ๑ การสร้างชุมชนเครือข่ายการนิเทศ (PSC)ในศตวรรษที่ 21 (๒๑-๒๔ กย. ๒๕๕๘) (จำนวน ๒๐๐ คน)
                    ลงทะเบียน                    ดูรายชื่อ 
        ๓.๒ รุ่นที่ ๒ การสร้างชุมชนเครือข่ายการนิเทศ (PSC)ในศตวรรษที่ 21 (๒๕-๒๘ กย. ๒๕๕๘) (จำนวน ๕๐ คน)