ดร.เทอดชัย บัวผาย
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Ph.D. (Computer Education)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
+
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

+ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
------------------------

สพป.ขอนแก่น เขต 2
e-mail: therdchai@esdc.go.th

ชมรมคอมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี