กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอโขงเจียม ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2562
    ส่ง 3 ต.ค. 2562 02:22 โดย นายสุริยนต์ ไชยมาตร์
  • การนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านแหลมทอง วันที่ 3 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลุ่มเครือข่าย 18 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมทอง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะทั้ง 4 H โดยบูรณาการทั้ง 4 H ผ่านกิจกรรม เช่นปลูกผักสวนครัว นักเรียนมีการวางแผนการปลูกผัก ชนิดผักที่เหมาะสม ลงมือปลูกโดยช่วยกันเตรียมดินสร้างความรัก สามัคคี ผลผลิตที่ได้ปลอกสารพิษ โรงเรียนนำมาปรุงอาหารให้รับประทาน ส่วนที่เหลือ แจกจ่าย และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนผู้ออกนิเทศ 1. นายธวัชช ...
    ส่ง 1 ก.พ. 2559 00:02 โดย นายสุริยนต์ ไชยมาตร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การเดินทางไปราชการ

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย วันที่ 11 พ.ย. 2558 ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต โดยวิทยากรให้ความร ...
    ส่ง 1 ก.พ. 2559 00:02 โดย นายสุริยนต์ ไชยมาตร์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
โครงการสำคัญ