พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรม การจัดประสบการเรียนรู้ "สะเต็มศึกษา" ระดับปฐมวัย
การอบรมปฎิบัติการการจัดประสบการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Recent Files

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า การอ่านข้อมูลติดต่อประสานงานผู้ดูแล Hard Disk สื่อ DLIT / DLTV                    
       1. นายธิติพงษ์ บุตรมาตย์   โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม      อำเภอพิบูลมังสาหาร  0936153969
        2. นายวิเชียร  แก้วนิยม      โรงเรียนบ้านคันไร่                  อำเภอสิรินธร             0881234585
        3. นายธเนศ  ศรีหาตา        โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง        อำเภอโขงเจียม          0931897500
        4. ผอ.วินัย  คำมูล              โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด  อำเภอศรีเมืองใหม่      0899493422
        5. นางนวนิตย์ ศรีพวงเพชร โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน  อำเภอตาลสุม            0819559590
ลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ในศตวรรษที่ 21
ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 โรงเรียนละ 1 คน


หนังสือราชการ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 นายเคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม  ในระหว่างวันที่ 5-6 เม.ย.60 ณ สวนริมเขื่อนรีสอร์ท อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี.ภาพกิจกรรม
  ส่ง 7 เม.ย. 2560 02:08 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
 • การประชุมปฏิบัติการการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประธานพิธีเปิดการจัดกาแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ โดยมี นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ครู และเจ้าหน้าที่ จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าร่วมประชุม เป็นวิทยากร พิธีกร และคณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ภาพกิจกรรม
  ส่ง 7 เม.ย. 2560 01:53 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
 • การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2560 นายอภิชาติ  ศรีภาค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดากรศึกษา เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/ 2560  เรื่องการดำเนินการจัดทำโครงการเพือพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 20:29 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • สพป.ยโสธร เขต 2 มาศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาศึกษาดูงาน โดยกลุ่มนิเทศฯ ร่วมกันต้อนรับและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระล ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2559 20:42 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
 • การประชุม AAR การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่องการ AAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ในวันท ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 23:19 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
 • การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การประช ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:46 โดย นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://dlit.ac.th/index.php

 ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/

http://learningspace.ipst.ac.th/
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิทhttp://www.royin.go.th/?page_id=147

http://www.thaicyberu.go.th/
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81