นายสวาท คำชนะ

นายสวาท คำชนะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อีเมล์ : Swat.kum@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0813202234