นายสันติชัย พรหมอารักษ์

นายสันติชัย พรหมอารักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระการงานอาชีพ

อีเมล์ : santichai53@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0891044756