สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. บทสรุปหลักสูตร

2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต

3. รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย

4. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

5. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

7. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

8. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

9. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

10. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

11. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

12. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

13. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

14. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

15. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

16. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด

17. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ

18. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

19. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต

20. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต

ภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562

12 กรกฎาคม 2562

13 กรกฎาคม 2562

14 กรกฎาคม 2562

15 กรกฎาคม 2562

สื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หน่วยที่ 1

p1.pdf

หน่วยที่ 3

p3.pdf

หน่วยที่ 2

p2.pdf

หน่วยที่ 4

p4.pdf