หน้าแรก

ข้อมูลส่วนตัว
    ชื่อ  นางสาวลำใย    สายโงน

    วัน / เดือน / ปี เกิด  19  พฤษภาคม  2515 อายุ  48 ปี     

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 1178   หมู่  7   ตำบล  กำแพง    อำเภอ อุทุมพรพิสัย   จังหวัด ศรีสะเกษ

    รหัสไปรษณีย์  33120    โทรศัพท์มือถือ  082-8609402

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ถนนศรีอุทุมพร   ตำบล กำแพง  

อำเภอ อุทุมพรพิสัย   จังหวัด ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33120   โทรศัพท์  045-691533   โทรสาร  045-691532

ประวัติการศึกษา  

2538     ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สถาบันราชภัฎสุรินทร์  

2542     ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

     2557     ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่งงาน

จาก

ถึง

2538

2539

โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์

อาจารย์ 1 ระดับ 3

2539

2547

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

อาจารย์ 1 ระดับ 5

2548

2552

โรงเรียนบ้านค้อกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ครูชำนาญการพิเศษ

2554

ปัจจุบัน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ

รางวัลเกียรติยศ  

     ครูต้นแบบ สปช. ปี 2545 , ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับเหรียญทอง ปี 2552 , ศึกษานิเทศก์ดีเด่น  ปี 2557 ,รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา พ.ศ.2556, รางวัลผู้ฏิบัติงานยอดเยี่ยมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63 ประจำปี 2556,  รางวัล ศึกษานิเทศก์ดีเด่น พ.ศ. 2559,  รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน พ.ศ.2559, รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี  2560 จากคุรุสภา, รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประภท ศึกษานิเทศก์ดีเด่น เนื่องในวันครู ปี 2562 ,ปี 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองจันทร์ , รางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2564 จาก สกสค.

ประสบการณ์งานวิจัย

- การพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ