นายสวาท ฦาชา

รองผู้อำนวยการ สพม.30

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • สหวิทยาเขตดอกกระเจียว
 • 091-7792638
 • kansudac149@gmail.com

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
 • งานธุรการ
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • KKU Smart Learning
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
 • 061-9495885
 • noyssi@gmail.com

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้

 • งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

 • งานแนะแนว
 • ทวิศึกษา
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
 • 093-5011759
 • preeyarat@gmail.com

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิถีพุทธ
 • ค่านิยม 12 ประการ
 • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • โรงเรียนสุจริต / เขตสุจริต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง
 • 081-9998115
 • paphan_@hotmail.com

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา

 • Spirit of ASEAN
 • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • โรงเรียนดีประจำตำบล
 • โรงเรียนในฝัน
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • งานวิจัย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์
 • 084-2981046
 • jonaanny521@gmail.com

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 • กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 • รักการอ่าน / ห้องสมุด
 • งานวิจัย
 • ทวิศึกษา
 • PLC
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง
 • 081-2665066
 • boonyalit.p@hotmail.com

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • STEM Education
 • KKU Smart Learning
 • โรงเรียนขนาดเล็ก
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • การประเมินผล PISA
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์
 • 087-8197155
 • korakeng@gmail.com

นางวนิชา ประยูรพันธุ์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

 • กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
 • STEM Education
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • การประเมินผล PISA
 • KKU Smart Learning
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล
 • 087-9603864
 • wanicha_pra@gmil.com

นายปรีดา นิตยารส

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • โรงเรียนขนาดเล็ก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • สหวิทยาเขตพญาแล
 • 098-5865416
 • preedanittayaros@gmail.com