ผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มนิเทศฯนายสุรชาติ  เครือศรี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายมานะ  พุ่มบัว
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(รับผิดชอบและกำกับดูแลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
------------------------------------------------------------------------------------------------------


นางนาฏธยาน์  รอดสน 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-Mail: somowan.45@gmail.com,  natthaya@esdc.go.th


ดร.สุภาภรณ์  สิ้นภัย 
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-Mail: supapornsinpai@gmail.com,  supapornsinpai@esdc.go.th


นางภษพอน  ประภา
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-Mail: ppsonjj@esdc.go.th


ดร.สกาวรัตน์  จรุงนันทกาล  
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-Mail: nu.kawrat@esdc.go.th


นางสาวสุธาวัลย์  สมานหมู่  
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-Mail: mccaploy_7@esdc.go.th


ดร.ทอฝัน  เมธีปฏิภาน
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-Mail: sv.thorfan@gmail.com,  sv.thorfan@esdc.go.th


นางสาวนฤมล  บุญพิทักษ์ 
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-Mail: nice9smile@esdc.go.th


นายคู่บุญ  ศกุนตนาค 
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-Mail: kooboon@esdc.go.th
Tel. 089-504-9460
Line ID: kooboons

นายปริญญา  อินทรา
 
ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-Mail: pytunnn@gmail.com, pytunn@esdc.go.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------


นางสาวอภิญญา  นิลนิยม
ตำแหน่ง: พนักงานราชการ
E-Mail: aphinya.bee.26@gmail.com