สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.

โพสต์18 ส.ค. 2562 22:27โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:50 ]
      วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพม.3 ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.3 ได้ดำเนินการเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
   1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช     ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  ประธานกรรมการ
   2. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร     สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ
   3. นางสาวศศิร์ภัทร  พิพัฒนธนพงศา    สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ 
   4. นายสุริยะ  แสงทอง             สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ
   5. นางสาวกันนิกา  นาขันดี     สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการและเลขานุการ
      โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมรับในการประเมิน นำโดย นายสุรชาติ เครือศรี ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกรีฑา ฤทธาภัย นายกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นางนาฎธยาน์ รอดสน กรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสมพิศ  จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล นายปริญญา อินทรา และนางสาวนฤมล บุญพิทักษ์  
      นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสะท้อนผลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพม.3 ได้แก่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนบางปะอิน โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนราษฎร์นิยม และในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เชิงประจักษ์ โดยมี ผอ.โชคดี วิหคเหิร ผอ.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดนนทบุรี และคณะร่วมรับการประเมินในครั้งนี้
      คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพการรับการประเมิน ก.ต.ป.น ต้นแบบ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. ในเฟสบุ้คของกลุ่มนิเทศ สพม.3
Comments