ผลการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล 28 กันยายน 2562 ณ สพม.3

โพสต์24 ก.ย. 2562 01:20โดยsesao3 admin
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2562 
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2562 สพม.3 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎

หมายเหตุ: 
        ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ รับทราบ และดำเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เป็น ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ 
        2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
        2.2 รางปลั๊กพ่วงไฟฟ้า
        2.3 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        2.4 หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผู้ประสานงาน: 
นายคู่บุญ  ศกุนตนาค (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
โทรศัพท์ 02 149 3923 - 6 ต่อ 602 ,   089 504 9460
ID Line:  kooboons
E-Mail: kooboon@esdc.go.th
Comments