กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

ผลการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล 28 กันยายน 2562 ณ สพม.3

โพสต์24 ก.ย. 2562 01:20โดยsesao3 admin

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2562 
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2562 สพม.3 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎

หมายเหตุ: 
        ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ รับทราบ และดำเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เป็น ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ 
        2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
        2.2 รางปลั๊กพ่วงไฟฟ้า
        2.3 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        2.4 หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผู้ประสานงาน: 
นายคู่บุญ  ศกุนตนาค (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
โทรศัพท์ 02 149 3923 - 6 ต่อ 602 ,   089 504 9460
ID Line:  kooboons
E-Mail: kooboon@esdc.go.th

สพม.3 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.

โพสต์18 ส.ค. 2562 22:27โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:50 ]

      วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพม.3 ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.3 ได้ดำเนินการเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
   1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช     ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  ประธานกรรมการ
   2. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร     สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ
   3. นางสาวศศิร์ภัทร  พิพัฒนธนพงศา    สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ 
   4. นายสุริยะ  แสงทอง             สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการ
   5. นางสาวกันนิกา  นาขันดี     สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  กรรมการและเลขานุการ
      โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมรับในการประเมิน นำโดย นายสุรชาติ เครือศรี ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกรีฑา ฤทธาภัย นายกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นางนาฎธยาน์ รอดสน กรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสมพิศ  จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล นายปริญญา อินทรา และนางสาวนฤมล บุญพิทักษ์  
      นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสะท้อนผลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพม.3 ได้แก่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนบางปะอิน โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนราษฎร์นิยม และในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เชิงประจักษ์ โดยมี ผอ.โชคดี วิหคเหิร ผอ.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดนนทบุรี และคณะร่วมรับการประเมินในครั้งนี้
      คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพการรับการประเมิน ก.ต.ป.น ต้นแบบ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. ในเฟสบุ้คของกลุ่มนิเทศ สพม.3

การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ณ สพม.4

โพสต์26 ก.ค. 2562 17:02โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2562 17:08 ]


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมเด็จพระเทพ

การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
-----------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรมในวันนี้
- ไปทดสอบก่อนเรียนที่ 
- สร้าง คำถามสนุกๆ ด้วย Quizizz  (สร้าง https://quizizz.com)  (เล่น https://quizizz.com/join)
- เปลี่ยน PDF เป็น E-Book ด้วย Anyflip http://anyflip.com 

เพิ่มเติม
- สร้าง กิจกรรมจากวิดีโอที่ใช้ประกอบการสอน ด้วย H5P https://h5p.org
- สร้าง MIND MAPPING เพื่อสรุปความรู้  ด้วย Coggle https://coggle.it
- สร้าง Post it ออนไลน์ เพื่อระดมความคิด/สะท้อนคิดด้วย Padlet  http://padlet.com 
- สร้าง แบบสำรวจง่ายๆ ด้วย Polleverywhere และ Answergarden
- สร้าง Short URL เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Bitly และ gg.gg https://bitly.com , http://gg.gg
- สร้าง QR CODE เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Unitag https://www.unitag.io/qrcode
- เอาภาพจากจอมือถือขึ้นจอใหญ่โดยใช้ Screen Mirror http://www.screenmirrorapp.com

กิจกรรมสำหรับการอบรมวันนี้
1. สร้างคำถามเรื่องรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ด้วย Quizizz คนละ 5 ข้อ
2. สร้างชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. ส่งงาน คลิกที่นี่
4. ทำแบบประเมินหลังการอบรม คลิกที่นี่

ตารางแสดงผลการส่งงานวันนี้

แบบส่งงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.4 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎


การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.ค. 2562 15:54โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 23:54 ]

การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
-----------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรมวันนี้
- ทดสอบก่อนเรียน...ไป Quiz กันที่ https://quizizz.com/join
- สร้าง คำถามสนุกๆ ด้วย Quizizz  (สร้าง https://quizizz.com)  (เล่น https://quizizz.com/join)
- เปลี่ยน PDF เป็น E-Book ด้วย Anyflip http://anyflip.com 
- สร้าง กิจกรรมจากวิดีโอที่ใช้ประกอบการสอน ด้วย H5P https://h5p.org
- สร้าง MIND MAPPING เพื่อสรุปความรู้  ด้วย Coggle https://coggle.it
- สร้าง Post it ออนไลน์ เพื่อระดมความคิด/สะท้อนคิดด้วย Padlet  http://padlet.com 
- สร้าง แบบสำรวจง่ายๆ ด้วย Polleverywhere และ Answergarden
- สร้าง Short URL เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Bitly และ gg.gg https://bitly.com , http://gg.gg
- สร้าง QR CODE เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้วย Unitag https://www.unitag.io/qrcode
- เอาภาพจากจอมือถือขึ้นจอใหญ่โดยใช้ Screen Mirror http://www.screenmirrorapp.com


กิจกรรมสำหรับการอบรมวันนี้
1. สร้างคำถามเรื่องรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ด้วย Quizizz คนละ 5 ข้อ
    กด Share ไปที่อีเมล kooboons@gmail.com (ตั้งชื่อ Quiz ที่สร้างโดยใส่ ชื่อโรงเรียน ต่อท้าย )
    ผลการส่งจะอัพเดทให้ทราบต่อไป

ส่ง Quizizz 5 ข้อ


2. ส่งลิ้งค์ชั้นหนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่
     ผลการส่งลิ้งค์ช้ันวางหนังสือ

ส่งการบ้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปีการศึกษา 2562 ‎‎(การตอบกลับ)‎‎3. ทำแบบประเมินหลังการอบรม               4. เข้ากลุ่มไลน์ไว้สร้างเครือข่ายกันเถอะ
  
                 

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย สพม.3 ปี 2562

โพสต์14 มิ.ย. 2562 01:23โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:33 ]

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

โพสต์23 ก.ย. 2561 22:16โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 22:29 ]
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา

โพสต์19 ก.ย. 2561 17:10โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 19:18 ]


           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ต่อไป ในการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ http://gg.gg/s3onet61

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย สพม.3 ปี 2561

โพสต์9 มิ.ย. 2561 23:14โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 01:24 ]

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559

โพสต์8 ก.ย. 2560 00:19โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2562 23:12 ]


ดาวน์โหลด แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 คลิกที่นี่

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์1 พ.ย. 2559 23:19โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2559 23:20 ]

1-10 of 18