สสวท.เปิดอบรมออนไลน์วิชาเทคโนโลยี

โพสต์25 มิ.ย. 2562 23:05โดยsesao3 admin

สสวท. ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรมในระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) วิชาเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 หลักสูตร ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/
1) หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 
    อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
2) หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
    อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
3) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2
    อบรมวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2562
4) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2
    อบรมวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2562
Comments