หนังสือราชการ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้"

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:32โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 19:19 ]

     ตามที่ สพม.3 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผ
ลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยส่งข้อมูลผู้สมัครและโครงเรื่อง/เนื้อหาในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนรู้ นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ “องค์วามรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น” ได้ที่ http://gg.gg/s3schoolfilm ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 นั้น 
*** รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คลิกที่นี่
*** NEW *** ภาพการอบรมฯ คลิกที่นี่
      หมายเหตุ:  สิ่งที่แต่ละทีมต้องเตรียมมา    
     1. อุปกรณ์ประกอบการอบรมฯ ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชุด ได้แก่ กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้เป็นประจำ/ถนัด (ไม่จำกัดโปรแกรม) และรางปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ แล้วแต่ผู้เข้าอบรมจะนำมาใช้งาน
     2. ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฯ ใส่ชุดพลศึกษา เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2560

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:57โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2560 00:45 ]

    ตามที่ สพม.3 จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 ณ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี นั้น  บัดนี้ การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย สพม.3 ได้ส่งรายชื่อนักเรียนและผลงานที่ชนะเลิศแต่ละรายการไปยัง สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 และขอแจ้งผลการแข่งขันทุกรายการ ดังแนบ
..ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจกับทุกกิจกรรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ...
หมายเหตุ: 
1. ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA และกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 ไปรายงานตัวและสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 1 ก.ค.2560 เวลา 08.30 น. ณ รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
2. สำหรับการแข่งขันรายการอื่นๆ สพม.3 ได้ส่งผลงานของนักเรียนไปยัง สถาบันภาษาไทย สพฐ. เพื่อรับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ผลการคัดเลือก ทาง สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

สื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (EBE)

โพสต์8 ธ.ค. 2559 21:50โดยsesao3 admin

สพม.3 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนที่สนใจ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ...ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

เลื่อน!! การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์19 ต.ค. 2559 20:01โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2560 20:29 ]

     ด่วนที่สุด!! สพฐ. แจ้งเลื่อนการประชุมทางไกล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง "การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่" จากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศนฐ. http://www.esdc.name/weblink/04276-58.pdf)
    ในการนี้ สพม.3 ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ และขอเลื่อนการประชุมทางไกล ณ หอประชุมสิรินธาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม:

การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โพสต์4 ต.ค. 2559 07:48โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2559 21:01 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รุ่นที่ 1 : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม  2559  (เฉพาะโรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รุ่นที่ 2 : วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม  2559  (เฉพาะโรงเรียนใน จ.นนทบุรี) ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สพม.3

เว็บไซต์การอบรม gg.gg/dlits3

หนังสือราชการสมัครเข้ารับการอบรม คลิกที่นี่
กำหนดการอบรมฯ คลิกที่นี่
แบบตอบรับ คลิกที่นี่ (กำหนดส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559)

หมายเหตุ: ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ศน.คู่บุญ ศกุนตนาค เป็น 089 504 9460

ระเบียบกองทุนโรงเรียนประชารัฐ และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์4 ก.ย. 2559 21:23โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 21:22 ]

ประกาศระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559 


การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2559

โพสต์25 ก.ค. 2559 00:41โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2559 22:44 ]

รายละเอียดการติดตามฯ ดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ ประจำปี 2559
2.หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน กำหนดการ และแบบในการติดตาม
4.สรุปประเด็นการติดตามฯ โรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2559 (สรุปข้อมูลจากระเบียบวาระที่ 3 ในการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7ก.ค.2559; รายชื่อคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ รายชื่อโรงเรียนที่แต่ละคณะจะออกติดตามฯ และประเด็นหลักในการติดตามฯ)

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. คลิกที่นี่

การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:23โดยsesao3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:28 ]

การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 53 รุ่น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือราชการ

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:56โดยsesao3 admin

 


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ขึ้น ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 รวม 9 จุด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น

1-9 of 9