ข่าวสารวงการศึกษา

 • การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวบรวมเอกสารประกอบการประชุมปฏ ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2561 20:10 โดย SESAO3 Admin
 • หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1. ดาวน์โหลด หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๑ - ๓ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 18:44 โดย SESAO3 Admin
 • คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ ดาวน์โหลด "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 17:51 โดย SESAO3 Admin
 • การประกันคุณภาพภายในฯ (ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ) เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกรอบ 4 มาตรฐานฯ)1. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา2. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ส่ง 28 ธ.ค. 2559 04:43 โดย SESAO3 Admin
 • สรุป 3 หลักการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 3 แนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ธ.ค.59)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)1) Active Learning2) พี่ช่วยน้อง และเพ ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2559 23:50 โดย SESAO3 Admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพม.3

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/0BzJ6RzBYGZDYQVFBLUIwTDV1Rzg
https://www.facebook.com/niteds3/
http://www.secondary3.go.th/main/
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ สพม.3