วารสารอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เชื่อมต่อลิงก์วารสารทางวิชาการซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ตามความสนใจ
แสดง 53 รายการ
ชื่อวารสารที่อยู่เว็บไซต์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อวารสารที่อยู่เว็บไซต์
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/issue/archive 
วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  http://www.edu.tsu.ac.th/edujournal/journal.php 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  http://journal-edu.com/home/ 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th/Offices/oet/km/ect.htm 
วารสารบริหารการศึกษา มศว.  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/issue/archive 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  http://bsris.swu.ac.th/jbsd/ 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  http://isdc.rsu.ac.th/journal/volume 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   http://journal.fte.kmutnb.ac.th/index.php?mainmenu=download 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  http://journal.pnu.ac.th/ojs/index.php/huso/issue/archive 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  http://www.yru.ac.th/e-journal/ 
วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวัทยาลัย  http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/edmcu 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   http://www.je.ssru.ac.th/ 
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   http://ejs.bsru.ac.th/edujournal/ 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  http://www.rdi.ssru.ac.th/irdjournal/index.php/ISSN2229-2802/issue/archive 
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/search/issue/archive 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  http://journal.sskru.ac.th/ 
วารสารวิชาการ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)  http://academic.obec.go.th/web/home 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/issue/archive 
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/issue/archive 
วารสารวิเทศศึกษา http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/journal-issues-th.html 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย http://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm/issue/archive 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://ednet.kku.ac.th/edujournal/ 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. http://edjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/issue/archive 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=5100 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง http://161.246.14.29/journal/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=69 
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/14-2015-04-07-08-19-53/12-2015-04-07-08-22-22 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/index 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  http://www.journal.itech.lpru.ac.th/ 
แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  http://www.dusit.ac.th/learning-resources 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://curriculum.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=236 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  http://www.kru.ac.th/journal/index.php?content=content_list&lid=2 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://journal.bru.ac.th/index.php 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  http://www.ssrat.or.th/th/ 
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/edu/issue/archive 
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ 
วัดผลจุดคอม http://www.watpon.com/th/ 
Thailis http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
ERIC https://eric.ed.gov/ 
PsycINFO https://my.apa.org/ 
Education Full Text www.hwwilson.com/databases/educat.cfm 
ISI Web of Knowledge https://www.webofknowledge.com/ 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  https://edu.msu.ac.th/TH/index3.php?BL=journal 
ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch http://thaiedresearch.org/ 
PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
DOAJ https://doaj.org/ 
IOPscience http://iopscience.iop.org/ 
MCU slideplayer http://www.slideplayer.mcu.ac.th/ 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://grad.snru.ac.th/sngsj-online 
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย https://tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/issue/archive 
ศึกษาศาสตร์สาร มช. http://journal.edu.cmu.ac.th/journal/ 
วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ http://it.rmu.ac.th/itm-journal/ 
วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ http://it.rmu.ac.th/project-journal/ 
แสดง 53 รายการ
Comments