ศึกษานิเทศก์คือใคร

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor)  คือ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ แนะนำ ชี้นำ กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก 
และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูง
ในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้น   (สุพักตร์ พิบูลย์.2560 : ออนไลน์)
ศึกษานิเทศก์ ต้องเก่งในเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง 
โดยศึกษานิเทศก์  จะต้อง : -
1) มีความรู้-แตกฉาน ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ เรื่องที่จะทำการนิเทศ 
2) มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับครู  ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ องค์กรเครือข่าย
3) มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะ
จุดเ่ด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการหรือปฏิบัติการใด ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
4) มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ ไอ ซีที เพื่อสนับสนุนหรือให้เิอื้อต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
5) มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่ายหรือส่งเสริมเครือข่าย  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ
Comments