เอกสารทางวิชาการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารตำราทางวิชาการจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อโประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  4 ก.ค. 2560 06:42 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
Calculus1  4 ก.ค. 2560 07:01 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
พัฒนาการของจำนวนเต็ม  4 ก.ค. 2560 06:59 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) ] ลว.29 เม.ย.54  26 ก.ค. 2560 06:24 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ให้ดาวน์โหลดแล้ว  4 ก.ค. 2560 06:48 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  4 ก.ค. 2560 06:44 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์  4 ก.ค. 2560 06:57 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
แหล่งเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาระความรู้อื่นๆ  4 ก.ค. 2560 07:09 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
Avogadro เป็นโปรแกรมการสร้างและออกแบบของสารขั้นสูงทั้งโมเลกุล แบบจำลองชีวสารสนเทศศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์, โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีและชีววิทยา  23 ก.ค. 2560 09:30 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง โดยจำลองสภาพของอวกาศ  23 ก.ค. 2560 09:31 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
ประกอบด้วยเครื่องมือในการคาดการณ์ของการแสดงผลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของโครงสร้างทางพันธะเคมี สามารถเขียนและออกแบบเป็นโครงสร้างพร้อมการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  23 ก.ค. 2560 09:33 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
เป็นโปรแกรมจำลองการทดลองเรื่องยีนและโครโมโซม โดยใช้แมลงวันเป็นสัตว์ทดลอง  23 ก.ค. 2560 09:34 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
โปรแกรม GeniusMaker เป็นโปรแกรมทางฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยGolden K Star .com  23 ก.ค. 2560 09:35 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
พัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video เพื่อส่งเสริมให้ครูก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21  23 ก.ค. 2560 08:03 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
โปรแกรมแสดงตารางธาตุที่มีความสามารถสูง  23 ก.ค. 2560 09:36 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
The Physics Education Technology (PhET)  23 ก.ค. 2560 09:38 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
จำลองสภาพท้องฟ้า และดาว  23 ก.ค. 2560 09:39 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
Virtual Lab Simulation เป็นโปรแกรมสำหรับการจำลองการปฏิบัติการทดลองทางเคมี  23 ก.ค. 2560 09:40 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
Virtual Microscope เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์จาก Java  23 ก.ค. 2560 09:40 สพม. กาฬสินธุ์
Comments