กล้วยไข่โมเดล

เอกสารภาษาอังกฤษ

- สื่อการเรียนรู้ชุดบทสนทนาภาษาอังกฤษ 10 Unit
- สื่อบทสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกำแพงเพชร (Visiting Kamphaeng Phet) Visiting Kamphaeng Phet the Land of World Heritage สำหรับครู และVisiting Kamphaeng Phet the Land of World Heritage สำหรับนักเรียน