ผลงานวิชาการ ครู ผู้บริหาร

 • รายงานการวิจัย:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้ วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา รายงานการวิจัย:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยชุดสร้างความรู้สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา ------------------------------------------------------------ผู้รายงาน:       อัมพร  แก้วมาตย์ สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานปีที่วิจัย:          2558. พ.ศ.บทคัดย่อในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้   สืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด E1/E280/80 2) เพื่อศ ...
  Posted Jul 16, 2017, 5:15 AM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • รูปแบบการนิเทศโดยทีมเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ในห้องเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศโดยทีมเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง                        ทางการเรียนรู้ในห้องเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น                         เขต 2  ผู้วิจัย         นายพิทักษ์พันธ์  จันทร์เทศตำแหน่ง          ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีที่วิจัย        ปีพ.ศ. 2558-2560 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  4 ข้อ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในห้องเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  2) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศโดยทีมเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ...
  Posted May 7, 2017, 11:57 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ผู้เสนอผลงาน     นายพิทักษ์พันธ์  จันทร์เทศปีที่พิมพ์             2559การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1)  เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  ด้านผลลัพธ์  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย ...
  Posted Apr 12, 2017, 12:54 AM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางเพ็ญพักตร์  บัวผายครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกบทคัดย่องานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมความรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่  5 เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น           ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ...
  Posted May 23, 2017, 3:37 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานการวิจัย:ประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน:        อัมพร  แก้วมาตย์ สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานปีที่วิจัย:             2558. พ.ศ.บทคัดย่อ             ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเร ...
  Posted Aug 4, 2017, 1:29 AM by นายเทอดชัย บัวผาย
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

ผลงานวิจัย สายครูผู้สอน

Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

ผลงานวิจัยด้าน บริหาร นิเทศการศึกษา

Showing posts 1 - 2 of 2. View more »