ผลงานวิชาการ ครู ผู้บริหาร

 • การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาโดยใช้ชุมชนเแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาโดยใช้ชุมชนเแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ The Development of Educational Supervision by Professional Learning Community ธนพร  นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   บทคัดย่อ               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 2) พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  3) ศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) คือ การวิจัยและการพัฒนา(Research and Development) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action ...
  Posted Feb 28, 2019, 1:45 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2ผู้รายงาน:  นางกัญญารัตน์  นามวิเศษบทคัดย่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเป ...
  Posted Oct 8, 2018, 7:06 AM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม A Model of White School Management for Non-drug and Trafficking Participativeกัญญารัตน์ นามวิเศษ1*โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 21 บทคัดย่อการวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 3) ทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม และ 4) เพื่อเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ...
  Posted Sep 10, 2018, 3:45 PM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6นางเพ็ญพักตร์  บัวผาย โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่น เขต 2                                    ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2560           การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ...
  Posted Jan 28, 2019, 8:21 AM by นายเทอดชัย บัวผาย
 • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง รื่อง   การเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ นักเรียนระดับประถมศึกษาชื่อผู้ทำการศึกษา นายมหรรณพ  สมอเนื้อ   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สังกัด                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ปีที่พิมพ์                 ปี พ.ศ. 2560        มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการนิเทศเพื่อการเร ...
  Posted May 3, 2018, 8:40 PM by นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

ผลงานวิจัย สายครูผู้สอน

Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

ผลงานวิจัยด้าน บริหาร นิเทศการศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »