STEM Education

STEM ศึกษา คืออะไร ?

STEM ศึกษา คืออะไร ?แนะนำสะเต็มศึกษา

แนะนำสะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษารู้จัก STEM (Science Technology Engineering Mathematics) และ STEM Education (สะเต็มศึกษา)

รู้จัก STEM (Science Technology Engineering Mathematics) และ STEM Education (สะเต็มศึกษา)01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
Comments