การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน มีเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 5 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายเสมาสีชมพู เครือข่ายชุมแพ เครือข่ายภูผาม่าน เครือข่ายภูเวียง เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เครือข่ายละ 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน จัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.ประสพโชค เหล่าคูณ พร้อมคณะครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่สำหรับจัดประชุมครั้งนี้

การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

การขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนนำร่อง การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน : โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

การบริหารจัดการในภาพรวมสถานศึกษามีการนำหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และสอนด้วยกระบวนการสอบแบบ Co-5STEPs รวมทั้งการนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา

เครือข่ายชุมแพ

เครือข่ายภูเวียง

เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

เครือข่ายภูผาม่าน

เครือข่ายเสมาสีชมพู

ปฏิทิน