โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

สถานศึกษาขนาดกลาง : โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร


สถานศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา


การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน มีเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 5 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายเสมาสีชมพู เครือข่ายชุมแพ เครือข่ายภูผาม่าน เครือข่ายภูเวียง เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง เครือข่ายละ 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน จัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.ประสพโชค เหล่าคูณ พร้อมคณะครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่สำหรับจัดประชุมครั้งนี้

การนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

การขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนนำร่อง การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน : โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

การบริหารจัดการในภาพรวมสถานศึกษามีการนำหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และสอนด้วยกระบวนการสอบแบบ Co-5STEPs รวมทั้งการนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา

เครือข่ายชุมแพ

เครือข่ายภูเวียง

เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

เครือข่ายภูผาม่าน

เครือข่ายเสมาสีชมพู

IQA AWARD 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางจารุรัตน์ ราชชมภู นายสมชาย โพธิ์ศรี และนายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

สำหรับการนำเสนองานครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

สถานศึกษาขนาดกลาง : โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

สถานศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

IQA AWARD 2562

27 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD

ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการคัดกรอง

ผลการคัดกรองส่งไปยัง สพฐ.

หนังสือแจ้งสถานศึกษาร่วมกิจกรรม "การแลลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน"

ปฏิทิน