ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ


 ที่ บุคลากร  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภารงาน
 วุฒิการศึกษา /ติดต่อ

 1  
 ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ศษ.บ  (การประถมศึกษา)
  ศษ.ม  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
  มือถือ: 084 2617007
  e-mail: thanaporn@esdc.go.th
  หน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
  -ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
  -โครงการที่รับผิดชอบ โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
    มาตรฐานเขตพื้นที่
  - เว็บไซต์ ดร ธนพร
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

 

 
2.  
นายจุฬารัตน์     เย็นสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  กศ.บ  (วิทยาศาสตร์-เกษตร)        
  กศ.ม  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)    
  มือถือ 0840709335    
  e-mail: Jurasawat@gmail.com
  e-mail: jurarut@esdc.go.th                                                                - กลุ่มงานงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                                - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                          - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด,โนนสมบูรณ์ ,                โคกสำราญ                                                                                       - โครงการที่รับผิดชอบ  โรงเรียนคุณธรรม                                                  -เว็บไซต์                                                                                              - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

                                                                                


 
 3.  
ดร.เทอดชัย บัวผาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  คบ.(การประถมศึกษา)
  ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ )
  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน )
  ปร.ด  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)           
  มือถือ 0868567270 
  e-mail: ictkk2@gmail.com ,therdchai@esdc.go.th   
  - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
    (สาระเทคโนโลยี)
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายโคกนางาม,นาข่า
  - โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - จัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
    สารสนเทศ
  - เว็บไซต์   
 - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
4.  
ว่าที่ร.ท. ประสงค์ พรหมเมตตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  กศบ.(เคมี)         
  ศษ.ม (เทคโนโลยีการศึกษา)                    
  มือถือ 0879516979  
  e-mail: prapro29@gmail.com 
  e-mail: prapro29@esdc.go.th
  - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา                                                      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่                                         - โครงการที่รับผิดชอบ  วัดผล PISA STEM                                              เว็บไซต์  http://prasong.esdc.go.th/home                                          - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

 
 5.  
นางกุศล  ชาปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  กศ บ. (คณิตศาสตร์)
  กศ.ม.(วัดผลและประเมินผลการศึกษา)                 
  มือถือ 0854544330   
  e-mail: kusol94@hotmail.com          
  e-mail: kusol@esdc.go.th
  -กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา                                           
  -กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์
  -ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายชนบท
  -โครงการที่รับผิดชอบ
  -เว็บไซต์
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
 6.


 
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ศษ.บ (พลศึกษา)   
  ศษ.ม (พลศึกษา)                      
  มือถือ 0877743920  
  e-mail: tepparat@esdc.go.th
  -กลุ่มงาน ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  -กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ                                                          -กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สุขศึกษาพลศึกษา
  -ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
  -โครงการที่รับผิดชอบ
  - เว็บไซต์ การศึกษาพิเศษ พอเพียง
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
7.  
ว่าที่พันตรีเทพนา   เครือคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
  กศ.ม (การวัดผลการศึกษา)                           
  มือถือ 080-7388989   
  e-mail: thepphana@hotmail.co.th     
  e-mail: thepphana@esdc.go.th
  - กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                            - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ
  -โครงการที่รับผิดชอบ การทดสอบ RT
  -เว็บไซต์
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
 8..  
นางสาวสมถวิล   ชูเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)    
  ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)                        
  มือถือ 0899412602    
  e-mail: sochunate@gmail.com        
  e-mail: somtawil@esdc.go.th
  - กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                                      - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาต่างประเทศ
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายหนองแปน,ท่าศาลา,โพนเพ็ก
  - โครงการที่รับผิดชอบ การเรียนสอนภาษาอังกฤษ
  -เว็บไซต์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

 
9.
  

นางอิษณาพร     คุ้มตะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
  ศน.ม. (การจัดการศึกษา)                       
  มือถือ 0844287901    
  e-mail: issana2518@hotmail.com     
  e-mail: issanaporn@esdc.go.th
  - กลุ่มงานนิเทศติดตามระบบการบริหารการศึกษา                                      - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ การศึกษาปฐมวัย
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่
  -โครงการที่รับผิดชอบ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  - เว็บไซต์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                                                   -คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

 
10.  
ดร.จิระภา ธรรมนำศีล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  คบ. (การศึกษาปฐมวัย)      
  ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน) 
  กศ.ด  (การนิเทศการศึกษา)                  
  มือถือ 061-9654429

  e-mail: jirapanamsin@gmail.com      
  e-mail: jirapa@esdc.go.th
  -กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                              -กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ การศึกษาปฐมวัย
  -ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด,โนนสมบูรณ์
  -โครงการที่รับผิดชอบ
  - เว็บไซต์  ปฐมวัย
 - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
 11.
 

ดร.คุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  คบ.    คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
  ค.ด.  หลักสูตรและการสอน    มือถือ 064-2288978
  e-mail: kunaporn@hotmail.com           
  e-mail: kunaporn@esdc.go.th
  - กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและกลุ่มงานส่งเสริมการ
    ศึกษาพิเศษ
  - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ การงานอาชีพ,คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ศูนย์เครือข่ายศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย ,ข่ายวังม่วง                        -โครงการที่รับผิดชอบ 
  - เว็บไซต์  งานประกันคุณภาพการศึกษา  วิจัย
 - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
 12.

 

 นางรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  กศ.ม.  (การประถมศึกษา)               
  มือถือ  0817084650   
  e-mail: ratchanee4806@gmail.com  
  e-mail: ratchanee@esdc.go.th
  - กลุ่มงานนิเทศติดตามระบบการบริหารและการจัดการศึกษา                      - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาต่างประเทศ
  - ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายภูระงำ
  - เว็บไซต์  โรงเรียนประชารัฐ รร คุณภาพตำบล 
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
  
 
13.  
 นางศรียุพา เมธาอภินันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)        
  ศษ.ม.  (นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้)                       
  มือถือ 0896866829
  e-mail: sriyupa.2010@gmail.com      
  e-mail: sriyupa@esdc.go.th
  - กลุ่มงานเลขา คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
    จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา                                                      - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย้มืองมัญจา  
  -โครงการที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
    ประวัติศาสตร์
  -เว็บไซต์
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก 
14.    
นายมหรรณพ    สมอเนื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ค.บ.   (ภาษาไทย)
  ศษ.ม (การสอนภาษาไทย)                      
  มือถือ 
: 08-85728732                                                                        e-mail: mahunnop_16@hotmail.com                                                  e-mail: mahunnop@esdc.go.th                                                            - กลุ่มงานพัฒนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                                          - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาไทย                                                        - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย                   - โครงการที่รับผิดชอบ  โครงการพัมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย    - เว็บไซต์ การสอนภาษาไทย                                                                  -คู่มือปฏิบัติงาน คลิก

 
 15.
 
 
นางสาวทัศณา  ศรีภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    คบ. (การประถมศึกษา)
    คบ.  (ภาษาอังกฤษ) 
    ศษ.ม.  (หลักสูตรและการสอน)
    มือถือ 089-9442879
    e-mail: tsrina16@gmail.com
    - กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา                                        - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาต่างประเทศ
    -โครงการที่รับผิดชอบ
    - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายคำแคนและหนองแปน
    - เว็บไซต์
    - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
 16.  
 
นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  คบ.(ภาษาอังกฤษ)
  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
  มือถือ : 064-2909155
  e-mail: preedawan715@gmail.com
  - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามระบบบริหารการศึกษา                                          - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาต่างประเทศ
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย,วังม่วง        
  -โครงการที่รับผิดชอบ
  - เว้บไซต์
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก
 
17.  
นางสาวปิยธิดา นามวิจิตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  ศศ.บ  (ภาษาอังกฤษ)
  ศศ.ม  (ภาษาอังกฤษ) 
  ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
  มือถือ 088-5715311
  e- mail : namwijita9@gmail.com
  - กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา                                            - กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ภาษาต่างประเทศ
  - ศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง
  -โครงการที่รับผิดชอบ
  - เว้บไซต์
  - คู่มือปฏิบัติงาน คลิก


 
18  
 นางวรกานต์   มูลจันทร์  
                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
  มือถือ  082-1341099


 
 19  
 
นางสาวสุขประศิลป์ สิทธิ์สีจัน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติการ
  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ