ทำเนียบบุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 1


ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศษ.บ  (การประถมศึกษา)
ศษ.ม  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มือถือ: 084 2617007
mail: thanaporn@esdc.go.th

2

 

นายกิจพิสิษฐ์     มณีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานรับผิดชอบหลัก

  • งานนิเทศ ติดตาม
  • โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ศษ.ม  เทคโนโลยีทางการศึกษา   
ปริญญาโท   เทคโนโลยีการศึกษา                   

โทรศัพท์มือถือ 0834541478     
e-mail :  kitpisitkk2@gmail.com        
e-mail :  kipisit@esdc.go.th

3

 

นายจุฬารัตน์     เย็นสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
-โรงเรียนคุณธรรม

กศ.บ  (วิทยาศาสตร์-เกษตร์)        
กศ.ม  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)    

มือถือ 0840709335    
Jurasawat@gmail.com
jurarut@esdc.go.th

4

ดร. เทอดชัย บัวผาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คบ.   (การประถมศึกษา)
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ )    
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน )
ปร.ด  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)            

มือถือ 0868567270    
ictkk2@gmail.com     
therdchai@esdc.go.th

5

 

ว่าที่ร.ท. ประสงค์ พรหมเมตตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กศบ.(เคมี)         
ศษ.ม (เทคโนโลยีการศึกษา)                    

0879516979  

prapro29@gmail.com 

prapro29@esdc.go.th

6

 

นางกุศล  ชาปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กศ บ. (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(วัดผลและประเมินผลการศึกษา)                  

มือถือ 0854544330    
e-mail : kusol94@hotmail.com         
            kusol@esdc.go.th

7

นางสาว เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- การศึกษาพิเศษ

ศษ.บ (พลศึกษา)   
ศษ.ม (พลศึกษา)                      

มือถือ 0877743920    
tepparat@esdc.go.th

8

ว่าที่พันตรีเทพนา   เครือคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
กศ.ม (การวัดผลการศึกษา)                           
มือถือ 080-7388989   
e-mail :thepphana@hotmail.co.th     
           thepphana@esdc.go.th

9

 

นางสาวสมถวิล   ชูเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)    
 ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)                        

มือถือ 0899412602    
e-mail : sochunate@gmail.com        
            somtawil@esdc.go.th

10

นางอิษณาพร     คุ้มตะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาตรี  การศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาโท  บริหารการศึกษา                         

มือถือ 0844287901    
e-mail : issana2518@hotmail.com     
           issanaporn@esdc.go.th

11

ดร.จิระภา ธรรมนำศีล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 - การศึกษาปฐมวัย

คบ. การศึกษาปฐมวัย      
ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 
กศ.ด  สาขาการนิเทศการศึกษา                  

มือถือ 061-9654429
e-mail : jirapanamsin@gmail.com      
           jirapa@esdc.go.th

12

ดร.คุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

คบ.    คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ด.  
หลักสูตรและการสอน    มือถือ 064-2288978
e-mail : kunaporn@hotmail.com            kunaporn@esdc.go.th

13

นางรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
-งานนิเทศการศึกษา
-โรงเรียนประชารัฐ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท  การประถมศึกษา     
กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก วิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษา                 

มือถือ  0817084650   
e-mail : ratchanee4806@gmail.com  
ratchanee@esdc.go.th

14

นางศรียุพา เมธาอภินันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานเลขานุการคณะกรรมการนิเทศฯ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา        
ปริญญาโท  นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                       
มือถือ
0896866829
e-mail: sriyupa.2010@gmail.com      
           sriyupa@esdc.go.th

15

นายมหรรณพ    สมอเนื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ค.บ.   ภาษาไทย
ศษ.ม การสอนภาษาไทย                      
มือถือ
: 08-85728732  

e-mail: mahunnop_16@hotmail.com 
          mahunnop@esdc.go.th

16

 

  นางวรกานต์   มูลจันทร์  
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มือถือ  082-1341099


 17  นางสาวสุขประศิลป์ สิทธิ์สีจัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติการ
 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ