ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 1


ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศษ.บ  การประถมศึกษา
ศษ.ม  เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา
มือถือ: 084 2617007
mail: thanaporn@esdc.go.th

2

 

นายกิจพิสิษฐ์     มณีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานรับผิดชอบหลัก

  • งานนิเทศ ติดตาม
  • โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ศษ.ม  เทคโนโลยีทางการศึกษา   
ปริญญาโท   เทคโนโลยีการศึกษา                   

โทรศัพท์มือถือ 0834541478     
e-mail :  kitpisitkk2@gmail.com        
e-mail :  kipisit@esdc.go.th

3

 

นายจุฬารัตน์     เย็นสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
-โรงเรียนคุณธรรม

กศ.บ  วิทยาศาสตร์-เกษตร์        
ปริญญาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา    

มือถือ 0840709335    
Jurasawat@gmail.com
jurarut@esdc.go.th

4

ดร. เทอดชัย บัวผาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คบ.   ประถมศึกษา
ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)      
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (M ED)
กำลังศึกษา วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ปร.ด คอมพิวเตอร์ศึกษา  (CED)           

มือถือ 0868567270    
ictkk2@gmail.com     
therdchai@esdc.go.th

5

 

ว่าที่ร.ท. ประสงค์ พรหมเมตตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
- O-NET

กศบ.เคมี         
ศษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา                   

0879516979  

prapro29@gmail.com 

prapro29@esdc.go.th

6

 

นางกุศล  ชาปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา NT

กศ บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม.วัดผลและประเมินผลการศึกษา                  

มือถือ 0854544330    
e-mail : kusol94@hotmail.com         
            kusol@esdc.go.th

7

นางสาว เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- การศึกษาพิเศษ

กศ.บ พลศึกษา  
ศษ.ม พลศึกษา                     

มือถือ 0877743920    
tepparat_10@hotmail.com    
tepparut@esdc.go.th

8

ว่าที่พันตรีเทพนา   เครือคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
- แบบทดสอบกลาง

ค.บ.     อุตสาหกรรมศิลป์
กศ.ม    การวัดผลการศึกษา                          
มือถือ 080-7388989   
e-mail :thepphana@hotmail.co.th     
           thepphana@esdc.go.th

9

 

นางสาวสมถวิล   ชูเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี  (คบ.)ภาษาอังกฤษ    
ปริญญาโท (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา                       

มือถือ 0899412602    
e-mail : sochunate@gmail.com        
            somtawil@esdc.go.th

10

นางอิษณาพร     คุ้มตะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาตรี  การศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาโท  บริหารการศึกษา                         

มือถือ 0844287901    
e-mail : issana2518@hotmail.com     
           issanaporn@esdc.go.th

11

นางจิระภา ธรรมนำศีล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 - การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย      
ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน 
กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มมส                    

มือถือ 0815749574    
e-mail : jirapanamsin@gmail.com      
           jirapa@esdc.go.th

12

ดร.คุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

คบ.    คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ด.  
หลักสูตรและการสอน    มือถือ 084-4283174    
e-mail : kunaporn@hotmail.com            kunaporn@esdc.go.th

13

นางรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
-งานนิเทศการศึกษา
-โรงเรียนประชารัฐ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท  การประถมศึกษา     
กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก วิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษา                 

มือถือ  0817084650   
e-mail : ratchanee4806@gmail.com  
ratchanee@esdc.go.th

14

นางศรียุพา เมธาอภินันท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- งานเลขานุการคณะกรรมการนิเทศฯ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา        
ปริญญาโท  นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                       
มือถือ
0896866829
e-mail: sriyupa.2010@gmail.com      
           sriyupa@esdc.go.th

15

นายมหรรณพ    สมอเนื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
- งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ปริญญาตรี   ภาษาไทย
ปริญญาโท   การสอนภาษาไทย                      
มือถือ
: 08-85728732  

e-mail: mahunnop_16@hotmail.com 
          mahunnop@esdc.go.th

16

 

นางสาวญานิสา   สะภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
ปริญญาโท  บริหารการศึกษา                         
มือถือ 81050818        

e-mail : pech_2511@hotmail.com    
            yanisa@esdc.go.th

 17 
 
   นางวรกานต์   มูลจันทร์  
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
 18 
 
  นางสายสมร  อักษรเสือ
  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
  งานธุรการ
 
 ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มือถือ 090-0308109
 e-mail:saisamornkk2@gmail.com