การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โครงสร้างข้อสอบ(Test Blueprint )


------------------------------------------------------------------------------
       คะแนนโอเน็ต60 (ระดับภาค14)
       คะแนน B-NET 
                     B-NET59
                     B-NET60
------------------------------------------------------------------------------

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

Download คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560

    - คะแนนพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
               คะแนนแต่ละสังกัด  ป.6  , ม.3
               คะแนนเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ป.6  ม.3
               รวม 4 รายวิชา ป.6 , ม.3

               รวมคะแนนทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ แยกรายอำเภอ 23 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์
                       ป.6
                                                                     
                       ม.3
               
                  
       - คะแนน ป.6 (เอกชน)
    - คะแนน ม.3 (เอกชน)
                คะแนนเฉลี่ย

         โครงสร้างข้อสอบพร้อมเฉลยการทดสอบความสามารถพื้นฐาน                   ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2559  

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบ
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
       
 เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560


ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิวาศ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-601682