นายชัยสิทธิ์ รัตนพร

นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
CHAISIT  RATANAPORN
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : เมืองท่า    
E-mail : chaisit_mkm1@esdc.go.th, chaisit140307@gmail.com
Tel : 089-937-6598

นายชัยสิทธิ์ รัตนพร


Comments