ข่าวด่วน สพป.ขก2


ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560 กล่องจดหม

โพสต์26 มิ.ย. 2560 04:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพครู คลิ๊กที่นี่

ประกาศรับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 04:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 04:08 ]

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 03:58โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 03:59 ]

ด้วย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่

ประกาศการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 03:58 ]

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รางวัล  คลิ๊กที่นี่

การอบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 01:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 01:04 ]

ด้วยโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านไอซีที จากบริษัท ทรูฯ โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา  และผลจากการนิเทศติดตามผลการดำเนินการและการร่วมประชุมวางแผนร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนในโครงการยังไม่รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ทำให้การใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจะจัดอบรมเชิงฏิบัติการครูแกนนำ โรงเรียนในโครงการโรงละ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
        1. หลักสูตร การใช้งานชุดสื่อมัติมิเดียทรูปลูกปัญญาเพื่อการเรียนรู้ (ครู ICT) โรงเรียนละ 1 คน
        2. หลักสูตรผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (ADMIN)  โรงเรียนละ 1 คน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์ ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2

แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์23 มิ.ย. 2560 22:38โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ทั้ง 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
 หนังสือแจ้งไปประชุม คลิกที่
แบบขออนุญาตไปราชการของผู้เข้าประชุม  คลิกที่นี่
*************************************************
คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากร  คลิกที่นี่
หนังสือแจ้งคณะวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่
แบบขออนุญาตไปราชการของวิทยากร  คลิกที่นี่

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 05:26โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 05:37 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ในปีการศึกษา ๒๕๕๙     ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                 จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า)ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                        จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                        จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา ๒๕๖๐      จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่พิการ หรือที่ด้อยโอกาส หรือที่พิการและด้อยโอกาส   ที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา ๒๕๖๐              จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) รอบ 9 เดือน  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ดำเนินการรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ และนำส่งแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวมาที่เมลล์ machee999@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕                           
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔  
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com
รายละเอียดคลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

โพสต์21 มิ.ย. 2560 00:34โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12  กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) คลิกที่นี่

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 60

โพสต์20 มิ.ย. 2560 19:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2560 19:36 ]

เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 60เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรฯ ดำเนินจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 1/60 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดภาคเรียน 1/60 และให้จัดส่งเบิกที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดแนบพร้อมนี้  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่

ด่วน/สำคัญ ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2560 00:36 ]

ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และเครื่องมือวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading)ตามแนวทาง PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
         ๓. กรอกผลการประเมินรายบุคคลของนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.kkn2.in.th/thai ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องส่งเอกสารและแผ่น CD-R 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ศน.มหรรนณ  สมอเนื้อ  มือถือ ๐๘๘-๕๗๒๘๗๓๒

1-10 of 99