ข่าวด่วน สพป.ขก2


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show”

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:26โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 วัน พร้อมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kksci.com/

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี งบประมาณ 2563

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:00โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 01:04 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดทำแบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปี งบประมาณ 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในปีปัจจุบัน ดำเนินการตรารายละเอียดดังแนบ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270 ID-LINE :therdchai2512 ictkk2@gmail.com
โรงเรียนดำเนินการภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ธันวาคม 2561

โพสต์29 พ.ย. 2561 07:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2561 05:30 ]

การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวันที่  7  ธันวาคม  2561   ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
2. คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไว้ศึกษาและประกอบการทำงาน
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ e-office และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สนง.
   3.1  คลิกกรอกข้อมูล   3.2   ตรวจดูการกรอกข้อมูล 
         ให้กรอกข้อมูลทุกคน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเข้าระบบ e-office และUN/Password ระบบอินเทอร์เน็ต  สนง.
4. เตรียมโทรศัพท์สมาท์โพนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับทำกิจกรรมแบบออนไลน์   
5. รายละเอียด เกียรติบัตรการประชุม

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม

โพสต์23 พ.ย. 2561 00:07โดยประสงค์ พรหมเมตตา

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยได้รับเกียรติ และความเมตตาจากท่าน รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างละเอียด รวมทั้งเอกสารประกอบการอบรมฯ รับเกียรติบัตร  คลิกที่นี่

ที่ ศธ 04026/ว3630 เรื่อง ส่งชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 00:30โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET 

ขอความร่วมมือประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ คัดเลือกครูโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่าย เป็นกรรมการดำเนินการสอบ และส่งรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามเอกสารที่แนบ ทาง E-office ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบครับ

ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562

โพสต์19 พ.ย. 2561 23:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2561 23:41 ]

ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562

- ข้อมูลการจัดทำสัญญา การส่งเบิก  สอบถาม นางนัชชา   สิทธิสมาน 086-8554401
- ข้อมูลทางเทคนิคคอมพิวเตอร์  สอบถาม นายเทอดชัย บัวผาย  086-8567270

ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like”

โพสต์15 พ.ย. 2561 22:33โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 22:40 ]

         ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนว PISA-Like ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like” ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 5 วัน)
        จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น สมัครภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/o-net62  ทั้งนี้การดำเนินงานจัดอบรม สทศ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  รายละเอียดดังหนังสือที่แนบ

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์14 พ.ย. 2561 23:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่ 

การจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียง”

โพสต์14 พ.ย. 2561 15:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จะรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้  วิสัยทัศน์ “สำนักงานคุณภาพ  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง”  โดยใช้ข้อมูล  และผลงานของโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด  ที่ปฏิบัติงานจนเกิดผลลัพธ์ภาพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมา ที่อีเมล์ tepparat_10@hotmail.com  และ 
Link http://gg.gg/kk_222   ภายในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   คลิกรายงานอออนไลน์

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีขอนักเรียน

โพสต์6 พ.ย. 2561 16:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีขอนักเรียน  8-10 พฤศจิกายน 2561    รายละเอียดคลิกที่นี่

1-10 of 173