ข่าวด่วน สพป.ขก2


เชิญชวน ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด

โพสต์22 ก.ย. 2560 01:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เชิญชวน ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด 
1. รุ่นที่ 1 หลักสูตร ขยายผล DLIT   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 67 โรงเรียน) 
    วันที่ 30 กันยายน  2560   รับจำนวน 50 คน  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. รุ่นที่ 2  หลักสูตร ขยายผล DLTV   สู่โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนเล็ก 143 โรงเรียน) 
    วันที่ 1 ตุลาคม  2560   รับจำนวน 50 คน  

ด่วนที่สุด สพฐ เร่งรัดการส่งข้อมูล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์21 ก.ย. 2560 04:08โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วนที่สุด สพฐ เร่งรัดการส่งข้อมูล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนที่เดี่ยวข้อง ทุกโรงเรียน

เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา

โพสต์14 ส.ค. 2560 08:54โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 04:48 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ได้จัดทำเว็บไซต์บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา โรงเรียนและศูนย์เครือข่ายสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้  คลิกที่นี่

แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET2560

โพสต์7 ส.ค. 2560 02:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
         ขอความร่วมมือส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2560  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย
         พร้อมพิมพ์รายงานผลการส่งข้อมูลหน้าจอระบบออนไลน์ แล้วผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน ลงนามกำกับ ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อการตรวจสอบในลำดับต่อไป

เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สถานศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้: OBEC Active Learning Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ)

โพสต์18 ก.ค. 2560 02:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:25 ]

                  ด้วยสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเพื่อให้โครงการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียน ตามความพร้อมและความเหมาะสม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงได้คัดเลือกกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 

เจ้าของเรื่อง : นายเทอดชัย   บัวผาย  ศึกษานิเทศก์
086-8567270  ictkk2@gmail.com
     

สำรวจข้อมูล ICT โรงเรียนประชารัฐ ด่วน

โพสต์17 ก.ค. 2560 18:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 22:13 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยเชิญศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบด้าน ไอซีที ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2560  โดยให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การวางแผนบริหารโครงการ การพัฒนาบุคลากร และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในโครงการประชารัฐสำรวจข้อมูลตามแบบ และกรอกข้อมูล ลงระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์สนับสนุนโครงการ http://kkn2.in.th/pracharathkk2/ โดยให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อจะได้นำข้อมูลเข้าประชุมต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์17 ก.ค. 2560 02:31โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพบ้านไผ่  โรงพยาบาลบ้านไผ่  ร่วมกับสพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดให้มีโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี
2560    ดังนั้น  จึงขอเชิญครูอนามัยโรงเรียนหรือผู้แทน ในศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านไผ่ จำนวน  1  คน เข้าร่วมใประชุมในวันที่  18  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.30 น.  ณห้องประขุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 01:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วย กรมบัญชีกลาง  ไ้ด้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560"  รายละเอียด

สพฐ ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 19:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 22:02 ]

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  บางกลุ่มสาระ  รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์15 ก.ค. 2560 18:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2560 18:16 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ัยง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่

1-10 of 126