ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ทดสอบแก้ไข ทดสอบการรายงานผลออนไลน์
  ส่ง 21 เม.ย. 2559 19:58 โดย นางสาวจิราภรณ์ จันทา
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเอสทู บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่2 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  ส่ง 21 เม.ย. 2559 19:42 โดย นางสาวจิราภรณ์ จันทา
 • การอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 พัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในด้านการใช้งานคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne
  ส่ง 21 เม.ย. 2559 19:42 โดย นางสาวจิราภรณ์ จันทา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย วันที่ 11 พ.ย. 2558 ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต โดยวิทยากรให้ความร ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2559 19:42 โดย นางสาวจิราภรณ์ จันทา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร คู่มือ เผยแพร่ผลงาน

งานวิจัยเรื่อง...................................................
บทความวิชาการเรื่อง.........................................