รับสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์25 เม.ย. 2561 10:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2561 05:58 ]

1. หลักสูตรที่  1  หลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
จัดให้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 24 โรงเรียน) 
วันที่อบรม 30 เมษายน 2561  (จำนวน 50 คน)  นำเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One ที่ได้รับจัดสรรเข้าร่วมอบรม

2. หลักสูตรที่  2  หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT
จัดให้สำหรับโรงเรียนขนาดกลางที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ประจำปีการศึกษา 2560 (จำนวน 67โรงเรียน) 
วันที่ 1 พฤษภาคม   2561 (จำนวน 50 คน ยังไม่เต็ม)
 คลิกสมัคร   | ตรวจสอบรายชื่อ| นำเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK  เข้ารับการอบรมด้วย
3. หลักสูตรที่ 3   หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้มีสิทธิสมัครเป็นครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
วันที่ 2 พฤษภาคม  2561 (จำนวน 50 คน ยังไม่เต็ม)  นำเครื่องคอมพิวเตอร NOTEBOOK เข้าร่วมอบรม
คลิกสมัคร   | ตรวจสอบรายชื่อ| นำเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook  เข้ารับการอบรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------