ข้อสอบคณิตศาสตร์เดือน พฤศจิกายน  2560  สอบเฉพาะ ป. 1- 6   .ใช้ข้อสอบจากชุดฝึกนวัตกรรมคณิตศาสตร์ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  โดยเขตพื้นที่ทำการสุ่มจาก ชุดข้อสอบคิดคำนวณ (แสดงวิธีทำ)  โดยให้โรงเรียนดาวน์โหลด ข้อสอบชุดที่กำหนด  มาดำเนินการสอบ ดังนี้
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คำนวณ (แสดงวิธีทำ) เลือกชุดที่ 5
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คำนวณ (แสดงวิธีทำ)  เลือกชุดที่ 2
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คำนวณ (แสดงวิธีทำ)  เลือกชุดที่ 5
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คำนวณ (แสดงวิธีทำ)  เลือกชุดที่ 10
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คำนวณ (แสดงวิธีทำ)  เลือกชุดที่ 3
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คำนวณ (แสดงวิธีทำ)  เลือกชุดที่ 5
เกณฑ์การให้คะแนน
     1.ข้อใดที่โจทย์ต้องการ 3  ส่วน ให้คะแนน ดังนี้  คือ 1) ทำเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง ให้ 2 คะแนน   2) แสดงวิธีทำ  ถูกต้อง ได้ 6 คะแนน   3) คำตอบถูกต้องให้ 2  คะแนน    รวมข้อละ 10  คะแนน
     2  ข้อใดที่โจทย์ต้องการ 2  ส่วน ให้คะแนน ดังนี้  คือ 1) แสดงวิธีทำ  ถูกต้อง ได้ 7 คะแนน   2) คำตอบถูกต้องให้ 3  คะแนน    รวมข้อละ 10  คะแนน  รวมทุกข้อคะแนนเต็ม   100  คะแนน  เทียบกับเกณฑ์  ดังนี้
             ร้อยละ  ๐ - ๒๔            =     ปรับปรุง
             ร้อยละ  ๒๕- ๔๙          =      พอใช้
             ร้อยละ  ๕๐- ๗๔          =      ดี
             ร้อยละ  ๗๕- ๑๐๐        =      ดีมาก
กรุณา..รายงานการประเมินคณิตศาสตร์ประจำเดือน พ.ย.60ที่ลิงค์ใต้หัวเว็บไซต์นี้

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

  • อบรมโครงการ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เรื่อง การอบรมการจัดทำโปรไฟล์โรงเรียน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
    ส่ง 19 ต.ค. 2560 21:12 โดย natthaphong.nbp1@esdc.go.th
  • ประชุมวิชาการ เช้านี้กระผมได้รับมอบหมายจาก ดร.เกดสินี พลบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวแทนกลุ่มงาน เข้าร่วม...ฟังรายการในเช้าวันน ...
    ส่ง 19 ต.ค. 2560 01:20 โดย natthaphong.nbp1@esdc.go.th
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://eme3.obec.go.th/~eme53/