ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 
 การใช้ INTERNET โรงเรียน 
 Check IP Address เพื่อดูว่า ใช้ อินเทอร์เน็ต ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 ทดสอบความเร็วอินเตอร์เนตด้วย ADSLThailand Speedtest

หนังสือราชการ

 • การใช้ Internet โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หนังสือแจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ีUninet internet Speed Tester CAT internet Speed Tester 3BB Speed Tester TOT Speed Tester Check IP Address (เพื่อดูว่า ใช้ อินเทอร์เน็ต ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ใด)
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 08:28 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
 • การประเมินตัวชี้วัดในระดับ Global ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้พิจารณาให้นักเรียน และครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการประเมินตัวชี้วัดในระดับ Global เรื่อง ความฉลาดในด้านการใช้ Digital กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ คน และครู จำนวน ๕๐ คน เพื่อทราบระดับความสามารถในการเป็นพลเมืองดิจิทัลของประเทศไทย โดยผลการทดสอบจะมีการรายงานผลไปยัง World Economic Forum ต่อไป โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ     > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน)    > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน)    > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน) หนังสือ สพฐ. คลิ๊ก หนังสือแจ้งโรงเร ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 08:28 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
 • การนิเทศและประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ กำหนดให้มีการนิเทศประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖ เพื่อในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามนโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต๔พร้อมทั้งเป็นการเสนอแนะการนำนโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ และประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   คำสั่ง  คลิ๊ก แบบนิเทศ ติดตามฯ คลิ๊ก ปฏิท ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 06:22 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • นางเกษมณี ประเสริฐ (๒) การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 08:28 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
 • นางเกษมณี ประเสริฐ รายงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4บทคัดย่อ ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 08:28 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
 • นางสาวอมรา จันทะไทย รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนรวม และเลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ผลการดำเนินงานพบว่า     1. ผลการปฏิบ ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 08:28 โดย นายบุญโรม ปัญญากุล
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


นายวิทยา ประวะโข
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
สรงน้ำขอพร
หลวงปู่หนูหยาด วิริโย
วัดนาคำ ต.หายโศก
อ.บานผือ จ.อุดรธานี
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
download
ประมวลภาพกิจกรรม

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

นายวิทยา ประวะโข
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
รดน้ำ ขอพร
และแสดงมุฑิตาจิต
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวัฒนา พุฒิชาติ
วันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๑
download
ประมวลภาพกิจกรรม
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


นายวิทยา ประวะโข
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
รดน้ำ ขอพร
นายอำเภอบ้านผือ
ดร.ณัฐพล วิถี
วันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๑
download
ประมวลภาพกิจกรรม
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

นายวิทยา ประวะโข

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
รดน้ำ ขอพร
นายประกอบ จันทรทิพย์
ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
วันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๑
download
ประมวลภาพกิจกรรม


 รอง ผอ.สพป.อด.๔
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Comments