ด่วนที่สุด เร่งรัดการส่งข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์21 ก.ย. 2560 03:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 01:54 ]
ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการประชุมทางไกลนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(video conference)  ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น  (ท่านสามารถชมย้อนหลังได้ตามลิ้งในเอกสารแนะนำที่แนบมา)  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนนัอยกว่า 120 คน  รวมทั้งขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน  และมีการมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร่งรัดติดตามการส่งข้อมูลโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มที่ 1
        กลุ่มที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่มีนักเรียนมากกว่า 120  คน (จำนวน  67 โรงเรียน) รายชื่อดังแนบ โดยให้กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ทราบถึงสภาพข้อมูลที่แท้จริงและขยายผลต่อไป      ผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv1   โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือรหัส SMIS  8 หลักของแต่ละโรงเรียน    ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 20  กันยายน 2560    คลิกดูการกรอกข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ 2  โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในปีงบประมาณ 2557 (จำนวน 143 โรงเรียน)  กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  http://210.246.188.59/dltv2/  โดยใช้รหัส ผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือรหัส SMIS  8 หลักของแต่ละโรงเรียน โดยขอให้     ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2560
        ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียน  คลิกที่นี่Comments