สำรวจข้อมูล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ส่งข้อมูลออนไลน์ 20 มิย62)

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 20:43 ]

สืบเนื่องจากการประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)   โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW  DLTV โดยเป็นนโยบายสำคัญที่การแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอก และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สอดคล้องกับนโยบายเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สถานศึกษาทุกแห่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง และอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียนมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์สนับสนุนโครงการหลัก www.dltv.ac.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบงานตาราง
ออกอากาศ และชมวีดีโอการสอนล่วงหน้า หรือรับชมย้อนหลังในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกับการออกอากาศ หรือต้องการนำสื่อวิดีทัศน์มาใช้ทบทวนเนื้อหาได้วันก่อนออกอากาศทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. สามารถรับชมได้ 3 ช่องทางได้แก่ ช่องรับสัญญานจานดาวเทียม (เช่นเดิม) ทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ  Application (DLTV)
3. จัดกิจกรรมห้องเรียนเพิ่มเติมห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต้องการรับทราบสภาพปัจจุบันปัญหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ขอให้โรงเรียนตอบแบบสำรวจออนไลน์ตามข้อมูลที่เนจริงในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป โดยให้กรอกข้อมูลออนไลน์ http://gg.gg/dltv12562  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2562

1.หนังสือราชการ
2.แบบสอบถาม
3.คลิกกรอกข้อมูลลออนไลน์  
4.คลิกตรวจสอบข้อมูลออนไลน์

Comments