• การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้          หลักสูตร  เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่การปฏิบัติการวิจัยในโรงเรียน ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 24  และ 30  ให้ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6  หน่วยการเรียน คือ กระบวนการวิจ ...
    ส่ง 25 เม.ย. 2560 19:37 โดย นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  • ภาพกิจกรรมอบรมวิจัยในชันเรียน ภาพกิจกรรมอบรม 02ภาพกิจกรรมอบรม 02ภาพกิจกรรมอบรม 02ภาพกิจกรรมอบรม 02ภาพกิจกรรมอบรม 02ภาพกิจกรรมอบรม 02
    ส่ง 25 เม.ย. 2560 21:20 โดย นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
  • ภาพกิจกรรม อบรม01 ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01ภาพกิจกรรม อบรม01
    ส่ง 21 เม.ย. 2560 20:09 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

kunaporn@esdc.go.th