ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเอสทู บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่2 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 19:01 โดย Chalermpon Sayhom
 • การอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 พัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในด้านการใช้งานคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 18:25 โดย Chalermpon Sayhom
 • การนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านแหลมทอง วันที่ 3 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลุ่มเครือข่าย 18 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมทอง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะทั้ง 4 H โดยบูรณาการทั้ง 4 H ผ่านกิจกรรม เช่นปลูกผักสวนครัว นักเรียนมีการวางแผนการปลูกผัก ชนิดผักที่เหมาะสม ลงมือปลูกโดยช่วยกันเตรียมดินสร้างความรัก สามัคคี ผลผลิตที่ได้ปลอกสารพิษ โรงเรียนนำมาปรุงอาหารให้รับประทาน ส่วนที่เหลือ แจกจ่าย และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนผู้ออกนิเทศ 1. นายธวัชช ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 06:41 โดย Chalermpon Sayhom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย วันที่ 11 พ.ย. 2558 ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1000 เรื่อง 1000 วิจัย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต โดยวิทยากรให้ความร ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 07:36 โดย Chalermpon Sayhom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร คู่มือ เผยแพร่ผลงาน

งานวิจัยเรื่อง...................................................
บทความวิชาการเรื่อง.........................................