นายสุรชัย โพธิ์คำนายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการงานและอาชีพ
อีเมล์ : phokhamu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0864505409