นางสรภัญจีฬาร์ แก้วไวยุทธ์


นางสรภัญจีฬาร์ แก้วไวยุทธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
อีเมล์ : soraphanchira@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0862353521