นายสันติชัย พรหมอารักษ์


นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อีเมล์ : santichai53@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 
0891044756