นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ
นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : nongluknui@esdc.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ :  0834086188