ทำเนียบบุคลากร


นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
อีเมล์ : niponthn@esdc.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 
0918617709นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อีเมล์ : santichai53@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 
0891044756นางเอรอร พันธุวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : punthuwon@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0885613325
นางสุภาวดี กุมภิโร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
อีเมล์ : supawadee428@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0842615695


นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
อีเมล์ : supunnamoke@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0819651059
นางสาวอภินัน อรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
อีเมล์ : jorakul@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0812610831
นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : yaimai20@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0828468787
นายสวาท คำชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึา
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ : Swat.kum@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0813202234นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการงานและอาชีพ
อีเมล์ : phokhamu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0864505409นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : nongluknui@esdc.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ :  0834086188นางสาวพิชญาภัค พลโคตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานการศึกษาปฐมวัย
อีเมล์ : SPholkot@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0910641657


นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
อีเมล์ : pumpum2224@esdc.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ :  0821130207นางสาวรัชฎาพร โพธิ์สว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
อีเมล์ : Chada_po@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0941901998นางสรภัญจีฬาร์ แก้วไวยุทธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
อีเมล์ : soraphanchira@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0862353521นางรุ่งนะภาพร สีทะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
อีเมล์ : boom_m182@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0986528195นางหวานใจ เวียงยิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ : veangyingwanjai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ :  0967959054