Best Practice in Education Fair 2020, Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศล่าสุด

  • มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  กำหนดจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยกำหนดการจ ...
    ส่ง 20 ส.ค. 2563 06:04 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไผ่    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดและอำเภอเปือยน้อยและอำเภอโคกโพธิ์ไชย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • วันที่ 27 -สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอมัญจาคีรี