Acció Social


L'Escola Pia de Catalunya ha pres una opció decidida per ser present en el sector social, a través de programes, projectes i accions que responen a la nostra missió, visió i valors i que, centrats en la població en més risc d’exclusió, afavoreixen la justícia social, són transformadors i responen a necessitats socials. 

Aquestes accions cerquen que tota persona pugui exercir la plena ciutadania i que, especialment els infants i joves en risc d'exclusió, puguin fer efectius els seus drets. Faciliten espais de participació que ajudin les persones a esdevenir protagonistes de la seva pròpia vida i siguin actives en el canvi social.  

La incidència en aquest àmbit ha de generar transformació social tant entre els destinataris, entre els participants com en la mateixa entitat.

Què fem?
• Intervenció socioeducativa i inserció laboral amb joves
• Suport a la població immigrant (formació bàsica, assessorament jurídic, acolliment a les escoles)
• Formació i inserció laboral per a persones aturades (formació ocupacional, agència de col·locació)
• Formació en TIC
• Treball per a l’autonomia en pisos amb suport educatiu
• Voluntariat
• Mentoria
• Pràctiques laborals
• Projecte Incorpora la Caixa

L'Escola Pia de Catalunya desenvolupa aquesta aposta des de les seves Institucions Educatives, des de la Fundació Educació Solidària i des de la Fundació Servei Solidari. 

 
 
http://www.serveisolidari.org

Fundació Servei Solidari
és una organització sense afany de lucre atenta a les desigualtats socials amb l'objectiu de respondre-hi de manera eficaç, procurant capacitar les persones que demanen la seva col·laboració perquè resolguin els seus reptes autònomament. Té projectes d'acolliment, formació i emprenedoria per a persones immigrades;  projectes de suport educatiu als joves tutelats i ex-tutelats i projectes de codesenvolupament i cooperació internacional. 

http://www.educaciosolidaria.org

La Fundació Educació Solidària és una organització creada per donar suport i promoure activitats educatives en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer efectiu el seu dret a l'educació, millorar les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.
 
www.escolapia.cat/ie
Les Institucions Educatives, a través de programes de formació no reglada, realitzen una important tasca a favor de joves que es troben en risc d'exclusió social, apropant el coneixement i facilitant l'orientació que garanteixi la seva inserció en el seu entorn laboral i social.  Des de les escoles, també es treballa per enfortir el procés formatiu d'altres col·lectius, com les persones aturades. S'imparteixen Programes de Formació Inicial, cursos de formació ocupacional, programes de renda mínima d'inserció social. A les institucions educatives de l'Escola Pia es prepara els i les alumnes per realitzar i participar en accions de voluntariat en diverses entitats del seu entorn. A través de campanyes i múltiples iniciatives sensibilitzen en l’acció i reflexió social com a part del seu currículum formatiu. 
Les escoles desenvolupen un programa de beques per tal de facilitar l’accés a l’educació.