CURS PONT D'ACCÉS AL CURS DE DIRECTOR/A D1: Bloc bàsic del curs de directors
D2: Bloc comú del curs de directors
P: Bloc de 120 hores pràctiques del curs de directors

El bloc bàsic del curs de directors (D1) el podeu cursar dins de qualsevol curs de monitors convocat per l'Escola l'Empordà. Els dos mòduls formatius del bloc bàsic del curs de directors (D1) s'imparteixen dins dels cursos de monitors +info

Curs pont d'accés al curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
(Codi del curs: D1)El CURS PONT D'ACCÉS AL CURS DE DIRECTOR/A el podeu cursar dins de qualsevol curs de monitors convocat per l'Escola l'Empordà. Aquest curs d'accés correspon a 2 mòduls formatius dels cursos de monitors +info

Rutes possibles per obtenir el títol oficial de directors/es

D2 + P = Títol de director/a
Condicións: Consultar condicions

D1 + D2 + P = Títol de director/a
Condició d'accés: tenir 18 anys

D2 + D1 + P = Títol de director/a
Condició d'accés: tenir 18 anys

D2 + P + D1 = Títol de director/a
Condició d'accés: tenir 18 anys

D1: Curs pont d'accés al curs de director/a
D2: Curs de director/a
P: Bloc de 120 hores pràctiques del curs de directors

Condició d'accés:

Tenir 18 anys complerts el primer dia de curs

Etapes del Curs d'accés al curs de director/a:

El Curs d'accés al curs de directors i directores a l'Escola l'Empordà passa a tenir dos etapes formatives:

BLOC

Etapa lectiva presencial

Etapa lectiva no presencial

Etapa de pràctiques

D1

60 hores a l’aula

30 hores de formació a distància

NO


El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu del curs de directors és 5 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs D1 o D2.


★ ETAPA LECTIVA PRESENCIAL: BLOC D1

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 60 hores lectives dividides en mòduls formatius (assignatures). Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu.

★ ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL BLOC D1

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe  i té una durada de 30 hores. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de preparar unes unitats didàctiques via on-line que s'avaluen amb una prova on-line


[1] Segons preveu l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost), a l'article 2, El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil previstes al Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, al Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat i a l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i en el Catàleg modular integrat de formació professional.

[2] Es pot accedir directament al BLOC 2 del curs de directors/es per una d'aquestes condicions: (Més info)