Curs de vetllador/a (on-line) 
Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

Informació general del curs

Data d'inici: 27 de febrer 2018 
 • MATRÍCULA OBERTA

Següent curs: a determinar

Durada: 4 setmanes

Preu:
 
 185,00 €

Primer pagament: 25,00 € (En fer la inscripció)
Segon pagament: 160,00 € (El primer dia de curs)

Curs de:
 
32 hores.

Dedicació setmanal:
 
de 4 a 6 hores (aprox) 

Condicions d'accés: 
Tenir 18 complerts el primer dia de curs

Matrícula on-line només en 2 passos:
 Matrícula on-line

Opinions d'alumnes que han fet un d'aquests cursos on-line: Opinions

Quin títol obtindré:
 
El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure.

Plataforma on-line: Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Idioma vehicular del curs:
Català (Es poden fer els exercicis i comentaris en castellà)

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

Objectius del curs

Conèixer les tasques que desenvolupa un Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc. Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva. Més informació d'aquest curs

Descripció del curs


Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva. 

Els vetlladors/es - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials, donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. 

Mòduls formatius
 • MÒDUL FORMATIU 0: INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL
 • MÒDUL FORMATIU 1: L’EDUCACIÓ ESPECIAL A L’ESCOLA
 • MÒDUL FORMATIU 2: EL MONITOR I LA MONITORA D’INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 3: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 • MÒDUL FORMATIU 4: ELS INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 5: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ AMB INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 6: RECURSOS PER A INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 7: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ SANITÀRIA
 • MÒDUL FORMATIU 8: TREBALLAR L'AUTONOMIA DELS ALUMNES AMB NEE A L'ESCOLA

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs

 • Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments dins i fora del centre, en el control i els canvis de postura necessaris per garantir la seva mobilitat i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, cures habituals, etc.) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre educatiu.
 • Tenir cura i ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’entrada i sortida del centre i durant el temps d’esbarjo i en el temps de menjador.
 • Aportar informació verbal i/o escrita al professorat sobre les activitats i actuacions de l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 • Dur a terme altres tasques, pròpies del grup professional, que li pugui encomanar el director o la directora o el professorat.  
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Quin títol obtindré
Diploma i carnet de VETLLADOR/A, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 30 hores de formació bàsica en temes d’educació especial. 
CARNET I DIPLOMA 
Idèntics i amb la mateixa validesa als que s'emeten als cursos presencials

Instruccions de funcionament

La plataforma del curs és molt senzilla i pràctica alhora:

1. Amb el nostre sistema de funcionament només has de tenir un compte Google. Com tenir un compte Google? 

2. Si ja tens un compte Google, fes la matrícula on-line: Matrícula on-line 

3. Un cop la teva matrícula sigui revisada i validada pels nostres serveis d'administració, rebràs via correu electrònic la confirmació de matricula amb les instruccions pers començar el curs. El dia abans de començar el curs tindràs accés a la plataforma d'aquest curs, mentrestant podràs accedir al CAMPUS VIRTUAL per anar coneixent el seu funcionament.

4. Des del primer dia de curs et serà assignat un tutor i t'informarem de com contactar amb ell. El teu tutor et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

5. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari.

6. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs

7. Un cop superats totes les proves d'avaluació rebràs al teu domicili el diploma corresponent


https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

Què necessito?

El curs s'ha de seguir des d'un ordinador amb el navegador Chrome i amb un correu electrònic Gmail, aquesta plataforma no està pensada per cursar-lo des d'un mòbil o una tauleta, ja que principalment s'han de fer exercicis en documents apart i després penjar-los.

   

 

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica. Però per poder seguir el curs heu de tenir uns mínims coneixements d'informàtica:
 • Saber navegar per internet des d'un ordinador (no des d'un mòbil ni tampoc des d'una tauleta)
 • Saber utilitzar un processador de textos (Exemple: Word) i millor saber-los convertir en PDF
 • Saber penjar (pujar) els documents elaborats prèviament.