Índex del curs de director/a

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES

1) Enviar la Memòria de Pràctiques i treball TEA per correu electrònic:

A partir d'ara la memòria de pràctiques i el treball del TEA s'ha d'enviar per correu electrònic a:
 Per a: memoria@escolaemporda.cat
 Assumpte: NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM
 MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES
 NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM
 DNI

 
adjuntar arxiu en format PDF o WORD
La memòria de pràctiques s'avalua un cop s'ha rebut la documentació de pràctiques

2) Enviar documentació de pràctiques per correu postal certificat:

   Heu de enviar per correu postal certificat els originals de la Documentació de pràctiques: de la fitxa individual de pràctiques i el certificat de l'avaluació de pràctiques degudament omplerts i signats

  L'adreça postal és aquesta:

  Enviar original degudament signat i segellat a la següent adreça postal:

  Escola l’Empordà
  Apartat de correus 70
  17230 PALAMÓS