TUTORIAL DE PRÀCTIQUES
GESTIONS DE PRÀCTIQUES PER PART DE L'ALUMNE/A
CURS DE DIRECTOR/AABANS DE COMENÇAR LES PRÀCTIQUES:


1) EL LLOC ON VOLS FER LES PRÀCTIQUES HA DE SER UN CENTRE DE PRÀCTIQUES

Si el lloc on vols fer les pràctiques no consta als Centres de pràctiques de la nostra escola cal que preguntis si han signat conveni amb l'Escola l'Empordà
  Si el lloc on vols fer les pràctiques no ha signat conveni amb l'Escola l'Empordà cal que ens facis arribar el nom del responsable i el seu correu electrònic i ens posarem en contacte per agilitzar la signatura del conveni    2) IMPRIMIR 2 CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES

  T'has d'imprimir la documentació de pràctiques. Aquest és un document que inclou:

  1) FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES: Les dues còpies de la fitxa individual de pràctiques han d’estar firmades per l’alumne/a i el director/a de pràctiques com a compromís de la realització de les seves pràctiques.

  MOLT IMPORTANT: L’alumne/a ve obligat a notificar les dades de la FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES a l’Escola l’Empordà via telemàtica, abans d’iniciar les pràctiques. Per poder començar les pràctiques cal rebre la conformitat de l'Escola l'Empordà via correu electrònic. Sense aquesta conformitat de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne/a haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

  2) CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a que ha d'omplir i signar el director/a de pràctiques un cop aquestes estiguin finalitzades.


  La FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES ha d'estar signada pel director/a de pràctiques i per l'alumne/a:
  • Una còpia signada és per al director/a de pràctiques
  • Una còpia signada és per a l'alumne (Finalitzades les pràctiques, l'alumne/a l'ha d'entregar a l'escola junt amb el certificat d'avaluació de pràctiques)
  La CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES, ha d'estar avaluada i signada pel director/a i l'alumne l'ha d'entregar a l'escola juntament amb la fitxa individual de pràctiques

  3) NOTIFICACIÓ DE LES DADES DE LA FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE


  Abans d’iniciar les pràctiques has de notificar les dades de la Fitxa individual de pràctiques a l’Escola l’Empordà via telemàtica i esperar la conformitat de l'escola via correu electrònic

  ★ Sense aquesta confirmació de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

  ★ No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici. 

  ★ La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de aquest formulari: 


  FORMULARI: Notificació de les dades de la "Fitxa individual de pràctiques" (Sol·licitar autorització)

  DURANT LES PRÀCTIQUES:


  1) PER PODER COMENÇAR LES PRÀCTIQUES

  Als alumnes en pràctiques, el centre que us acull, us ha d'exigir que aporteu el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d'acord amb el que disposa La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors d'acord amb els que ens marca la Direcció General de Joventut: Són els centres que acullen els alumnes en pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a els que han de vetllar pel compliment d’aquesta norma i sol·licitar l’aportació d’aquest certificat.


  2) ANAR FENT LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

  CURS DE DIRECTOR/A:


  Recomanem que us imprimiu aquest document guia que ha de tenir l'alumne i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques

  DESPRÉS DE FER LES PRÀCTIQUES:


  1) EL DIRECTOR/A DE PRÀCTIQUES HA DE SIGNAR-TE L'AVALUACIÓ DE PRÀCTIQUES

  -Cal que el director/a de pràctiques ompli i signi la Certificació i avaluació de les pràctiques (Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a) seguint les pautes del document guia on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques

  2) PRESENTAR A L'ESCOLA

  2.1 Enviar a memoria@escolaemporda.cat:

  2) La memòria de pràctiques

  3) Projecte individual de l'espai d'aprenentatge

  2.2 Enviar per correu certificat a l'escola:

  1) Documentació de pràctqiues:
  • La fitxa individual de pràctiques 
  • Avaluació de les pràctqiues
  Per a més informació de com presentar aquesta documentació consulteu aquest enllaç:


  Escola l'Empordà
  Apartat de correus, 62
  17200 Palafrugell