Índex del curs de director/a

Memòria de pràctiques

Guió per fer la memòria de pràctiques del curs de directors i directores

Instruccions


És molt important tenir en compte aquest guió no solament per realitzar la memòria, sinó per utilitzar-lo com guió de la realització de les mateixes pràctiques.

Cal copiar l’enunciat de totes les preguntes, de no fer-ho així la memòria no serà avaluada

Aquelles preguntes que per algun motiu no es puguin contestar (bé perquè no tenen justificació en el context en el qual s’han realitzat les pràctiques, bé perquè no es puguin respondre perquè no hi ha hagut intervenció directa de l’alumnes/a), s’haurà de justificar perquè no es contesten.

Guió per fer la memòriaINTRODUCCIÓ


  • Explica i justifica com has repartit els horaris de les teves 120 hores de pràctiques, quantes hores en activitats de preparació, quantes de participació directa, etc 
  • Si has fet pràctiques en dos llocs diferents (sempre ha de ser amb un mateix director/a i la mateixa entitat/empresa), indica també com s'han repartit els horaris dels diferents llocs de pràctiques indicant de quin dels 2 llocs fas els següents punts de la memòria (només els has de fer d'un dels llocs de pràctiques)

1. PREPARACIÓ


1.1 Descriu el lloc on has fet les pràctiques: tipus d’activitat, espai utilitzat, entorn.

1.2 Dates i durada de les pràctiques.

1.3 Explica quina entitat ha organitzat l’activitat (casal, colònia...) on has fet les pràctiques.

1.4 Descriu els participants a l’activitat (casal, colònia...): edats, gènere, procedència, característiques a destacar, etc.

1.5 Quins valors s’han potenciat?

1.6 Quins objectius es pretenien aconseguir amb l’activitat (casal, colònia...)?

1.7 Explica com has participat en la selecció dels elements de l'ideari educatiu d'una institució que han de ser tinguts en compte per al disseny d'una intervenció?

1.8 Explica com has col·laborat en la definició estratègies per a l'elaboració de la planificació des d'una perspectiva educativa?

1.9 Explica com has col·laborat en la definició de les línies bàsiques que integrin un plantejament d'educació en valors, considerant, especialment, les àrees de diversitat, gènere, salut, consum i medi ambient?

1.10 Explica com has ajudat en l'anàlisi de la realitat, detectant les necessitats educatives d'un grup destinatari dintre d'un context social concret i proposant les intervencions educatives?

1.11 Explica com has descrit el marc de referència del projecte, en col·laboració amb els responsables corresponents, delimitant-ne els objectius, estructura i mètode de treball, juntament amb la descripció de les activitats, la temporalització i el ritme, així com els aspectes logístics del projecte, centrats en els mitjans i recursos per a utilitzar?

1.12 Com s’ha planificat la difusió d'una activitat i la seqüència d'accions a desenvolupar considerant mitjans, persones destinatàries i llenguatges, en col·laboració amb els responsables corresponents?

1.13 Explica com s’ha planificat el procés d'avaluació de la programació, elaborant fitxes de seguiment de l'activitat?

1.14 Explica com has col·laborat en la definició de funcions que han de desenvolupar les persones d'un equip de monitors i la persona responsable d'una activitat?

1.15 Participar en l'elaboració de protocols d'intercanvi d'informació amb l'equip, establint temps i espais?

1.16 Explica com has col·laborat en la selecció de monitors per al desenvolupament d'un projecte, enumerant aptituds, capacitats, destreses i actituds que han de tenir?

1.17 Explica com has ajudat en l'aplicació dels procediments d'acollida de nous monitors, establint lleres perquè els nous monitors coneguin l'organització, les seves instal·lacions i recursos, informant sobre les funcions, característiques i usos dels mateixos

2. REALITZACIÓ


2.1 Explica com has participat en l'elaboració dels procediments de recepció, tant de les persones destinatàries, com de l'equip monitors?

2.2 Explica com has col·laborat en la definició d'una actuació alternativa en una programació en què una activitat planificada no es pot desenvolupar?

2.3 Explica com has planificat, en col·laboració amb els responsables corresponents, els aspectes bàsics de gestió econòmica d'un projecte concret?

2.4 Explica com has aplicat els procediments utilitzats en la supervisió de l'execució?

2.5 Explica com has acompanyat als responsables corresponents en el desenvolupament d'una avaluació grupal?

2.6 Inclou a aquesta memòria la  relació d'imprevists sorgits durant les activitats i l'acció proposada per a solucionar-los, dificultats oposades, valoració d'espais i de temps programats, així com les corresponents estratègies de millora?

2.7 Explica quines tècniques has aplicat de motivació i cooperació necessàries en l'equip de monitors, acompanyat del responsable corresponent?

2.8 Com has supervisat equips de monitors, en col·laboració amb els responsables corresponents?

3. AVALUACIÓ


3.1 Explica com has valorat, juntament amb els responsables corresponents, les diferents etapes d'evolució grupal de l'equip de monitors?

3.2 Fes una autoavaluació justificada (no et limitis a contestar amb monosíl·labs):

3.2.1 Has mostrat iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de lleure?

3.2.2 Has mostrat capacitat d’autocontrol i de confiança en si mateix?

3.2.3 Has demostrat cert grau d'autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la teva activitat?

3.2.4 Has tractat a les persones amb cortesia, respecte i discreció?

3.2.5 T’has comunicat eficaçment amb les persones adequades a cada moment, respectant els canals establerts en l'organització?

3.2.6 Has transmet informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa?

3.2.7 Has descrit i aplicar una seqüència ordenada d'intervenció en la mediació d'un conflicte?

3.2.8 Has aplicat les tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un problema de relacions personals enverinades entre diverses persones de l'equip de monitors, sota la supervisió dels responsables corresponents?

3.2.9 T’has comportat responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs a realitzar?

3.2.10 Has respectat els procediments i normes del centre de treball?

3.2.11 Has emprés amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa?

3.2.12 T’has integrat en els processos de producció del centre de treball?

3.2.13 Has utilitzat els canals de comunicació establerts?

3.2.14 Has respectat en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient?

3.3 Fes la teva pròpia avaluació de l’activitat (casal, colònia...) on has fet les pràctiques:

lloc, organització, programa, planificació, realització, equip de monitors, participants, recursos materials...

3.3.1 Quins aspectes teòrics del curs de directors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

3.3.2 Finalment fes una valoració general de tot el curs  de directors/es

Subpàgines (1): Com s'avalua la memòria D