Enllaç per compartir:https://goo.gl/Kx55dv

TUTORIAL DE PRÀCTIQUES
GESTIONS DE PRÀCTIQUES PER PART DE L'ALUMNE/A
CURS DE MONITOR/A

ABANS DE COMENÇAR LES PRÀCTIQUES:

EL LLOC ON VOLS FER LES PRÀCTIQUES HA DE SER UN CENTRE DE PRÀCTIQUES

Si el lloc on vols fer les pràctiques no ha signat conveni amb l'Escola l'Empordà cal que ens facis arribar el nom del responsable i el seu correu electrònic omplint el següent formulari i ens posarem en contacte per agilitzar la signatura del conveni.


Si tens algun altre dubte general consulta també:

IMPRIMIR 2 CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES

T'has d'imprimir la documentació de pràctiques. Aquest és un document que inclou:

1) FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES: Les dues còpies de la fitxa individual de pràctiques han d’estar firmades per l’alumne/a i el director/a de pràctiques com a compromís de la realització de les seves pràctiques.

MOLT IMPORTANT: Aquesta fitxa és el "COMPROMÍS" que adquireix l'alumne amb el centre de pràctiques. Cal que l'alumne s'imprimeixi dos còpies de la fitxa i les ompli anant al centre de pràctiques (Una còpia és per al centre de pràctiques i l'altra per l'alumne)

2) CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a que ha d'omplir i signar el director/a de pràctiques un cop aquestes estiguin finalitzades.


Documentació de pràctiques:

La FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES ha d'estar signada pel director/a de pràctiques i per l'alumne/a:
  • Una còpia signada és per al director/a de pràctiques
  • Una còpia signada és per a l'alumne (Finalitzades les pràctiques, l'alumne/a l'ha d'entregar a l'escola junt amb el certificat d'avaluació de pràctiques)
La CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES, ha d'estar avaluada i signada pel director/a i l'alumne l'ha d'entregar a l'escola juntament amb la fitxa individual de pràctiques, finalitzades les pràctiques

 
NOTIFICACIÓ DE LES DADES DE LA FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE (SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER FER PRÀCTIQUES)


Abans d’iniciar les pràctiques has de notificar les dades de la Fitxa individual de pràctiques a l’Escola l’Empordà via telemàtica i esperar la conformitat de l'escola via correu electrònic

Sense aquesta confirmació de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici. 

La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de aquest formulari: 

DURANT LES PRÀCTIQUES:

PER PODER COMENÇAR LES PRÀCTIQUES

Als alumnes en pràctiques, el centre que us acull, us ha d'exigir que aporteu el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d'acord amb el que disposa La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors d'acord amb els que ens marca la Direcció General de Joventut: Són els centres que acullen els alumnes en pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a els que han de vetllar pel compliment d’aquesta norma i sol·licitar l’aportació d’aquest certificat.


ANAR FENT LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Us recomanem que us imprimiu aquest document guia que ha de tenir l'alumne i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques:


DESPRÉS DE FER LES PRÀCTIQUES:

EL DIRECTOR/A DE PRÀCTIQUES T'HA DE SIGNAR L'AVALUACIÓ DE PRÀCTIQUES

-Cal que el director/a de pràctiques ompli i signi la Certificació i avaluació de les pràctiques (Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a) seguint les pautes del document guia on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques
A partir de l'1 de juny de 2017 el certificat de pràctiques és un document de la Generalitat de Catalunya (porta el membret de la Generalitat), si l'imprès que teniu és anterior torneu-lo a descarregar, ja que no el podem admetre. Baixa el document

PRESENTAR A L'ESCOLA

1) Enviar per correu electrònic la memòria de pràctiques
memoria@escolaemporda.cat

2) Enviar per correu postal la documentació de pràctiques:
  • La fitxa individual de pràctiques: firmada per l’alumne/a i el director/a de pràctiques
  • Certificació i avaluació de les pràctiques signada pel director/a de pràctiques
Escola l'Empordà
Apartat de correus, 62
17200 Palafrugell


TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ:

3 anys a partir del primer dia que vas començar el curs